Samofakturowanie

Zazwyczaj to przedsiębiorca, który sprzedaje towary i świadczy usługi wystawia faktury VAT. Strony transakcji mogą umówić się jednak, że faktury za sprzedawcę wystawia nabywca. Jest to tzw. mechanizm samofakturowania. Zgodnie z art. 106d ust. 1 pkt 1 ustawy o o podatku od towarów i usług, podmiot, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w jego imieniu i na jego rzecz faktury dokumentujące dokonaną sprzedaż.

Możliwość wystawiania faktur przez nabywcę jest jednak obwarowana kilkoma warunkami. Po pierwsze może je wystawiać podatnik VAT. Po drugie, samofakturowanie możliwe jest w sytuacji, gdy strony zawarły umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu. W umowie tej powinna być jasno określona  procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności. Przepisy nie określają formy, treści, ani czasu trwania umowy, na podstawie której za fakturowanie sprzedaży odpowiedzialnym będzie nabywca, ale najlepiej jest to zrobić w formie pisemnej.

Pamiętaj, że dokument wystawiony przez nabywcę staje się pełnoprawną fakturą sprzedażową dopiero w momencie zatwierdzenia przez sprzedawcę (nie jest konieczne jej fizyczne podpisanie), którego obowiązkiem jest także zaewidencjonowanie jej w swoim systemie.

Elementy na fakturze wystawianej przez nabywcę są takie same jak przy innych, standardowych fakturach (tutaj dowiesz się więcej na ten temat). Co ważne, powinien się na nich znajdować wyraz  „samofakturowanie".

Share Print