Umowa leasingowa

Jeżeli nie masz gotówki a musisz kupić samochód, urządzenia, maszyny, komputery lub inne rzeczy niezbędne do prowadzenia firmy to możesz skorzystać z leasingu. Umowa leasingu pozwala na używanie rzeczy, tak jak właściciel. Właścicielem jednak jest leasingodawca. Finansowanie zakupów firmowych w formie leasingu ma bardzo dużo zalet podatkowych. Wartość rat leasingowych stanowi bowiem koszt uzyskania przychodu. Musisz rozważyć wszystkie korzyści i zagrożenia związane z zawarciem umowy leasingu. Może się tak zdarzyć, że dla Twojej firmy korzystniejsze będzie zaciągnięcie kredytu. 

Na czym polega umowa leasingu?

Leasingodawca (finansujący) nabywa na własność przedmiot umowy w celu oddania go do używania leasingobiorcy (korzystającemu) na określony czas. W zamiast za to leasingobiorca zobowiązuje się opłacać comiesięczne raty leasingowe. Raty te pokrywają co najmniej wartość zakupu przedmiotu leasingu. Umowa leasingu musi być zawarta na piśmie. Inaczej będzie nieważna. Art. 7091-18 Kodeksu cywilnego reguluje te kwestie.

Podstawowe elementy umowy leasingowej oraz odpowiedzialność stron umowy reguluje Kodeks cywilny (TYTUŁ XVII1). Umowa powinna mieć formę pisemną.

Każda umowa leasingu składa się co najmniej z 3 dokumentów:

 • pisemnej umowy,
 • harmonogramu spłat (załącznik do umowy),
 • Ogólnych Warunków Umowy Leasingowej – OWUL wraz z Tabelą Opłat i Prowizji (załączniki do umowy).

Na jaki czas można zawrzeć umowę?

Z reguły umowa jest wyrażona w miesiącach oraz  ilościach rat. Z powodów podatkowych minimalny czas trwania wynosi 40% okresu amortyzacji środka trwałego. Jeśli chodzi o maksymalny okres zawierania umów, to najwięcej firm oferuje 60 miesięcy. Można znaleźć firmy oferujące dłuższy leasing. Przy nieruchomościach minimalny okres to 5 lat.

Opłata wstępna

Każda firma określa wysokość opłaty wstępnej (inicjującej, początkowej). Jest to jednorazowa opłata związana z zawarciem umowy leasingowej. Wysokość opłaty kształtuje się od 1% - 10%, ale może być większe.  Niektóre firmy w ogóle nie wymagają takiej opłaty. Pierwszą opłatę możesz wpłacić większą, niż wymaga tego leasingodawca, oczywiście za jego zgodą. Ale przeanalizuj, czy opłaca Ci się to podatkowo.

Sprzedaż przedmiotu umowy po zakończeniu umowy leasingu 

Umowa może zawierać postanowienie, że po zakończeniu leasingu finansujący przeniesie własność przedmiotu na korzystającego (opcja leasingowa). Jest to bardzo korzystne finansowo rozwiązanie bo nabywasz rzecz (którą do tej pory użytkowałeś) znacznie poniżej jej wartości rynkowej.

Przeniesienia własności rzeczy po zakończeniu leasingu możesz żądać w ciągu miesiąca od zapłaty ostatniej raty. Strony mogą umówić się inaczej. 

Szczegółowe warunki wykupu przedmiotu leasingu powinny być uregulowane w OWUL. Pamiętaj, że sam wykup przedmiotu umowy leasingu stanowi całkowicie odrębną od leasingu transakcję.

Kaucja

Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę, czy firma leasingowa wymaga zapłaty kaucji. Kaucja może być zwrotna i wtedy nie jest wliczana w koszt uzyskania przychodu. Może też być zaliczana na poczet przyszłych rat. Można ją wtedy wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Rata  leasingowa

Minimalna wartość umowy odpowiada co najmniej cenie nabycia rzeczy przez leasingodawcę. W praktyce jest jednak większa bo powiększona o zysk finansującego. Płatność może odbywać się tylko w formie pieniężnej (gotówkowej lub bezgotówkowej). Każda rata musi być opłacana w terminie. Wysokość raty może się zmieniać i jest najczęściej uzależniona od wskaźnika WIBOR (przy leasingu złotówkowym). Korzystna oferta z góry określa zasady związane ze zmianą WIBOR. Mniej korzystne są zapisy, gdzie zmiana wysokości raty wymaga każdorazowej decyzji leasingodawcy. W przypadku leasingu wyrażonego w innej walucie niż złotówka sprawdź, co wpływa na wysokość rat.   

Ubezpieczenie

Podpisując umowę leasingową zgadzasz się również na ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Firmy leasingowe mają ubezpieczycieli, z którymi współpracują. Za zgodą leasingodawcy możesz się ubezpieczyć u swojego ubezpieczyciela. Dowiedz się, jakie są warunki ubezpieczenia we własnym zakresie i jaka jest opłata manipulacyjna. Zwróć uwagę, czy ubezpieczenie pokrywa się z ilością rat, od kiedy zaczyna obowiązywać i kiedy się kończy. 

Wydanie przedmiotu leasingu

W każdej umowie jest zawarta informacja na temat terminu wydania przedmiotu leasingu. Przeanalizuj, czy termin ten Ci odpowiada i od kiedy obowiązuje ubezpieczenie. 

Termin spłat

Niezapłacenie choćby jednej raty może spowodować wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę. Będziesz musiał od razu spłacić pozostałe raty. Zanim to nastąpi, musisz otrzymać pismo z ponagleniem do zapłaty zaległej raty w wyznaczonym terminie.

Wszystkie kwestie związane z wypowiedzeniem umowy  są z reguły zawarte w OWUL, które precyzyjnie określają jakie jest postępowanie firmy w przypadku zaległości, wysokości odsetek, opłat za wezwanie do zapłaty.

Uwaga! Jeśli spóźnisz się z ratą będziesz musiał zapłacić za każdy wysłany do Ciebie monit wzywający do zapłaty. Sprawdź, jaka jest opłata za tą czynność w Tabeli Opłat i Prowizji.    

Korzystanie z rzeczy jak właściciel

Pomimo tego, że faktycznie możesz korzystać z przedmiotu leasingu jak właściciel, to jednak nim nie jesteś. Dlatego konieczne jest uzyskiwanie każdorazowo zgody leasingodawcy czyli właściciela m.in. na:

 • korzystanie przez osoby trzecie (z reguły inne niż pracownik, członek najbliższej rodziny),
 • wybór własnego ubezpieczyciela,
 • zmiana miejsca serwisowania samochodu, maszyn, urządzeń,
 • montaż instalacji gazowej lub haka holowniczego,
 • podnajem przedmiotu leasingu,
 • wyjazd za granicę leasingowanym samochodem,
 • tuning i inne przeróbki.

Każda dodatkowa czynność – zgodna firmy leasingowej z reguły jest związana z dodatkową opłatą manipulacyjną. Sprawdź to w  Tabeli Opłat i Prowizji.

Skrócenie umowy leasingowej

Skrócenie trwania umowy leasingowej jest możliwe za zgodą leasingodawcy. Ze względów podatkowych nie opłaca się skracać jej przed upływem 40% okresu amortyzacji środka trwałego. Firmy leasingowe niechętne podchodzą do skracania umów. Pamiętaj również, że może z tym być związana dodatkowa opłata manipulacyjna.  

Wygaśnięcie umowy 

Każda umowa zawiera postanowienia na wypadek jej rozwiązania lub wypowiedzenia. Dotyczy to także umowy leasingu. Zanim podpiszesz umową, sprawdź, w jakich okolicznościach może być rozwiązana.

Uwaga! Leasing może dotyczyć także nieruchomości (budynków, gruntów, magazynów). Jeśli w umowie leasingu nieruchomości zawarta jest opcja zakupu nieruchomości przez korzystającego, to umowa leasingu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj! Zanim podpiszesz umowę, przeczytaj Tabelę Opłat i Prowizji. Znajdziesz tam wyszczególnione czynności, za które będziesz musiał dodatkowo zapłacić.

Sprawdź w umowie m.in.:

 • jak zmieni się wysokość raty na skutek zmiany WIBOR/EURIBOR,
 • jakie są zasady rozliczania szkód  (zwłaszcza szkody całkowitej),
 • jakie są zasady korzystania z własnego ubezpieczenia,
 • jakie są zasady rozliczenia umowy w przypadku wcześniejszego zakończenia,
 • jakie są odsetki, opłaty i kary w przypadki opóźnień w płatnościach.

Jesli masz wątpliwości, zapytaj przedstawiciela firmy:

 • czy można kontynuować spłatę rat w trakcie zawieszenia działalności lub po likwidacji jako osoba prywatna,
 • czy będzie możliwość wydłużenia umowy i jakie są opłaty manipulacyjne,
 • jak wygląda procedura rozliczenia umowy leasingu w przypadku całkowitej szkody przedmiotu leasingu np. gdy leasingowany samochód po wypadku drogowym nadaje się do kasacji lub maszyny zostaną całkowicie zniszczone w skutek pożaru,
 • czy jest możliwość przepisania polisy na nowego właściciela przy wykupie  przedmiotu leasingu.

Podstawa prawna

Share Print