500 zł na dziecko – zasady przyznawania świadczeń

1 kwietnia 2016 r. wystartował rządowy program Rodzina 500 plus. W ramach programu, rodzicom i opiekunom dzieci do 18. roku życia przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci. W przypadku rodzin, które nie przekroczyły progu dochodowego 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych), świadczenie przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko. Będąc przedsiębiorcą, jeśli wychowujesz dzieci, także masz prawo do świadczeń w ramach programu. Skorzystać z niego mogą także Twoi pracownicy. Dowiedz się, jakie są główne zasady programu i jak obliczać próg dochodowy, kwalifikujący do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko.

Dla kogo 500 zł?

Świadczenie przyznawane jest bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują, co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Zasady wypłacania świadczeń

Świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje niezależnie od dochodów w przypadku drugiego i kolejnych dzieci. O tym, czy otrzymamy świadczenie na pierwsze dziecko decydować będzie kryterium dochodowe. O świadczenie można starać się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. netto (próg ten jest wyższy – 1200 zł w przypadku wychowywania dzieci niepełnosprawnych).

Jak obliczyć próg dochodowy – poradnik

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ale także zmiany w sytuacji dochodowej (utratę lub uzyskanie dochodu).

Ważne! Wyjątkowo, rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Rodzina 500 plus na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem „bazowym", z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Obliczając dochód rodziny w przeliczeniu na głowę należy pamiętać, że do członków rodziny zalicza się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dochodem członków rodziny będą m.in.: 

  • przychody podlegające opodatkowaniu na  podstawie  ustawy  podatku dochodowym od osób fizycznym pomniejszone  o  koszty  uzyskania  przychodu, zapłacony podatek dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenia  społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli podlegają tym pomniejszeniom,
  • przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
  • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).
 

Przykładowe wyliczenie (wyliczenie ma jedynie charakter orientacyjny):

Rodzina 3 – osobowa (dziecko lat 3), przychody podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). Dochód jest wyliczany w oparciu o  ustawę o świadczeniach rodzinnych. Koszt uzyskania przychodu to 1335 zł, podatek należy 0 zł.

Kwoty niezbędne do sporządzenia wyliczenia znajdziemy w rocznym zeznaniu podatkowym lub zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego.

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się  1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Rokiem bazowym jest aktualnie rok 2014. Kolejnym rokiem bazowym będzie rok 2016.

Przychód brutto: 33 600 zł

Dochód: 32 265 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: 4 656 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2 247 zł

Według poniższego wzoru obliczamy składkę zdrowotną, która pomniejsza przychód:

S = Sp (P-Sus)

gdzie: S – składka na ubezpieczenie zdrowotne, Sp – stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, P – przychód wyrażony w złotych, Sus – składka na ubezpieczenia społeczne.

S = 9% x (33 600 zł – 4 656 zł)= 2604,96 zł

Dochód roczny w rodzinie wynosi:

33 600 zł – 1335 zł – 4656 zł – 2604,96 zł = 25 004,04

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie wynosi: 25 004,04 : 12 (liczba miesięcy) = 2083,67 zł : 3 = 694,55 zł (przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego)

Przy obliczaniu dochodu uwzględniamy także zmianę sytuacji dochodowej (utrata i uzyskanie dochodu) w stosunku do roku bazowego, czyli tego, który stanowi podstawę wyliczania dochodu. W dochodzie warunkującym prawo do świadczenia nie uwzględnia się dochodów utraconych w roku bazowym, lub po tym roku. Dochody utracone to np. utrata pracy, przejście na urlop wychowawczy, czy zawieszenie lub likwidacja działalności z powodu opieki nad dzieckiem. Dokładne wyjaśnienie, co można traktować jako utratę lub uzyskanie dochodu znajdziesz w art. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przykład

Ojciec wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w kwietniu 2016 r. Jednocześnie we wniosku zaznaczył, że w rodzinie miała miejsce sytuacja uznawana za utratę dochodu (matka dziecka pobierała w 2014 r. zasiłek dla bezrobotnych, a po upływie okresu pobierania zasiłku pozostaje osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku). Ustalając dochód rodziny nie należy zatem uwzględniać dochodu osiągniętego w 2014 r. przez matkę dziecka z tytułu otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku uzyskania dochodu (uzyskanie prawa do zasiłku, uzyskanie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności) przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku bazowym, ustalając dochód, dzielimy osiągnięty w tym roku dochód przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany (jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego, czyli w momencie składnia wniosku)

Przykład

Ojciec wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w kwietniu 2016 r. Jednocześnie we wniosku zaznaczył, że w rodzinie miała sytuacja związana z uzyskaniem dochodu (matka dziecka w listopadzie 2014 r. podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, którą wciąż wykonuje). Ustalając dochód rodziny należy uwzględniać dochód uzyskany, który został osiągnięty przez matkę dziecka z zatrudnienia w 2014 r. dzieląc go przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany (jeżeli dochód ten w listopadzie i grudniu 2014 wyniósł łącznie 4000 zł, dzielimy tę kwotę przez 2 miesiące = 2000 zł.)

Z kolei jeśli dochód został uzyskany po roku bazowym, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Przykład

Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2014 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 2.000 zł. 20 sierpnia 2015 r. matka zakończyła urlop wychowawczy i podjęła pracę. Jej dochód z pierwszego, przepracowanego pełnego miesiąca, czyli września wynosi 2600zł. Jest to więc dochód uzyskany. Po uwzględnieniu dochodu uzyskanego matki miesięczny dochód całej rodziny wynosi 4600 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę jest to 1200 zł.

Jak liczyć dochody z gospodarstwa rolnego

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę (z pewnymi wyjątkami, o których mówi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Składanie wniosku

Ubiegając się o pomoc, co roku trzeba będzie składać wniosek. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS ) oraz bankowości elektronicznej.

Składając wniosek o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wraz z nim dokumenty oświadczenia potwierdzające dochód (część z nich urzędy będą pobierać same z urzędów skarbowych i ZUS) np. w przypadku rolników – oświadczenie o dochodach gospodarstwa rolnego, dochodach z działalności opodatkowanej ryczałtem, albo w formie karty podatkowej. W przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce Dokładne informacje znajdziesz w przykładowym wniosku.

Urzad sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe Dochód rodziny jest ustalany tylko, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Od kiedy można ubiegać się o środki?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce, np. centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Dodatkowe informacje

  • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
  • Świadczenie w ramach Rodziny 500 plus nie jest objęte podatkiem dochodowym.

Share Print