Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opieka medyczna osoby wykonującej transgraniczną działalność gospodarczą

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający prawo danej osoby do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych państw członkowskich UE tj.:

 • Austrii,
 • Belgii,
 • Bułgarii,
 • Chorwacji,
 • Cypru,
 • Czech,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Francji,
 • Grecji,
 • Hiszpanii,
 • Holandii,
 • Irlandii,
 • Litwy,
 • Luksemburga,
 • Łotwy,
 • Malty,
 • Niemiec,
 • Portugalii,
 • Rumunii,
 • Słowacji,
 • Słowenii,
 • Szwecji,
 • Węgier,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Włoch,

oraz na terenie państw EFTA tj.:

 • Islandii,
 • Lichtensteinu,
 • Norwegii i
 • Szwajcarii,

na takich samych zasadach jak obywatele tych państw.

EKUZ odpowiada jednolitemu wzorowi i jest wydawana w językach narodowych państw członkowskich UE/EFTA. Karta zawiera minimalny zestaw danych, które pozwalają na identyfikację posiadacza karty w państwie członkowskim UE/EFTA innym, niż państwo członkowskie właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia lub zamieszkania. Podstawowe dane znajdujące się na karcie zawierają:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę,
 • numer identyfikacyjny Karty,
 • datę ważności Karty.

Co do zasady korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych państwach UE/EFTA odbywa się na koszt państwa, którego ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do danego beneficjenta korzystającego z tych świadczeń (osoby uprawnionej). Obowiązują przy tym takie same zasady, jak dla obywateli państwa świadczenia. Jeżeli przewidziana jest częściowa odpłatność (np. za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, opłata za leki podane w szpitalu) – ubezpieczony dysponujący EKUZ również musi taką opłatę uiścić.

Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych przysługuje na podstawie ściśle określonych przepisami prawnymi dokumentów.

Korzystanie bez wymaganych prawem uprawnień ze świadczeń medycznych na koszt innego państwa członkowskiego jest niedozwolone.

Jakie świadczenia medyczne może uzyskać posiadacz EKUZ

Na podstawie EKUZ, którą należy okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia (lekarzowi lub administracji szpitala), osobie przebywającej tymczasowo w państwie UE/EFTA, przysługują świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia, które udzielane są w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebną pomoc medyczną.

Za świadczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia może zostać uznane każde świadczenie, jeżeli lekarz stwierdzi, że z przyczyn zdrowotnych i z uwagi na przewidywany czas pobytu pacjenta na terenie danego państwa członkowskiego UE/EFTA, zachodzi konieczność udzielenia mu konkretnego rodzaju rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie karty EKUZ można korzystać tylko i wyłącznie z publicznego systemu opieki medycznej w państwie pobytu. Jeżeli publiczny system zdrowia danego kraju przewiduje współodpłatność wówczas EKUZ nie zwalnia z opłat przewidzianych tym systemem.

Musisz wiedzieć, że karta EKUZ nie stanowi dokumentu uprawniającego do uzyskania leczenia planowanego

Brak EKUZ podczas udzielania pomocy medycznej zagranicą

W przypadku nieposiadania karty przez osobę uprawnioną w sytuacji konieczności skorzystania ze świadczeń medycznych w innym kraju UE/EFTA, należy skontaktować się z właściwym oddziałem NFZ w celu uzyskania certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Certyfikat ten należy przestawić w placówce udzielającej świadczenia.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np. kradzież lub utrata EKUZ oraz w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krótkim by możliwe byłoby wydanie EKUZ, jak również w przypadku, gdy osoba zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o dokument.

Za równorzędne z wnioskiem o wydanie certyfikatu uznawane jest pismo złożone przez wnioskodawcę, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania certyfikatu.

Z wnioskiem o wydanie certyfikatu może wystąpić również instytucja miejsca pobytu oraz osoba trzecia, na podstawie udzielonego upoważnienia.

W przypadku braku certyfikatu, choremu zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna, natomiast za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci samodzielnie i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.

Tu udostępniliśmy do Ciebie wzór wniosku o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości otrzymania certyfikatu zastępującego EKUZ, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami ta ten temat.

Jak uzyskać kartę EKUZ i kto jest uprawniony do jej otrzymania

W Polsce karty EKUZ wydawane są przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Co do zasady osobami uprawnionymi do otrzymania EKUZ są osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu w Polsce.

W celu otrzymania karty osoba uprawniona powinna złożyć w NFZ odpowiedni wniosek.

W zależności od statusu osoby, dla której ma być wydana karta, obowiązują różne rodzaje wniosków:

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście (bądź za pośrednictwem osoby upoważnionej), pocztą tradycyjną lub jako skan wniosku wysłać pocztą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku w siedzibie NFZ najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia.

Wnioskodawca może również skorzystać z możliwości odesłania wystawionej karty EKUZ na wskazany adres.

Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona (weryfikacja poprzez system EWUŚ lub brak dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę potwierdzającego jego ubezpieczenie), karta nie zostanie wydana.

W zależności od przynależności do określonej grupy osób uprawnionych, karta EKUZ wydawana jest na 12 miesięcy (osoby ubezpieczone: zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin, a także dzieci i młodzież do 18 roku życia), 2 miesiące (osoby bezrobotne) lub 5 lat (emeryci) oraz 42 miesiące nieubezpieczone kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Zapoznaj sie także z informacjami na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, pobierz interesujacy Cię formularz do wypełnienia.   

 

Share Print