Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego a transgraniczne wykonywanie działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do świadczeń medycznych w państwach UE/EFTA uprawnione są również niżej wymienione osoby, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego:

  • oddelegowany pracownik najemny,
  • pracownik wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich,
  • osoba oddelegowana pracująca na własny rachunek,
  • osoba pracująca na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich,
  • urzędnik służby cywilnej,
  • osoba należąca do personelu kontraktowego,
  • marynarz,
  • osoba wykonująca pracę najemną i pracująca na własny rachunek w różnych państwach,
  • urzędnik służby cywilnej zatrudniony przez jedno państwo i wykonujący pracę najemną/pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku innych państwach.

Przed wyjazdem z państwa, w którym pracownik jest objęty ubezpieczeniem społecznym, do innego państwa w celu podjęcia pracy w ramach oddelegowania (na teren państwa członkowskiego UE/EFTA), należy zaopatrzyć się w dokumenty uprawniające do otrzymywania niezbędnych świadczeń medycznych w państwie wykonywania pracy. Dokumentem tymi są EKUZ i S1.

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

W celu uzyskania EKUZ osoby świadczące pracę poza granicami Polski są zobowiązane do złożenia w NFZ odpowiedniego wniosku:

Obowiązkowo do wniosku należy dołączyć zaświadczenie A1, które jest wydawane przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zaświadczenie A1 jest podstawą do wydania EKUZ). Zaświadczenie A1 wskazuje, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba (korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w państwie wykonywania pracy odbywa się na koszt państwa które wydało zaświadczenie A1). Jednocześnie dokument A1 poświadcza, że osoba ta nie jest zobowiązana do opłacania składek w innym państwie członkowskim na terenie którego świadczy pracę. Data ważności karty EKUZ jest tożsama z okresem wskazanym na dokumencie A1.

Jeśli w okresie ważności karty, dana osoba utraci status osoby ubezpieczonej w NFZ wówczas EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

W przypadku delegowania pracowników do pracy za granicą, pracodawca może, w imieniu wysyłanego pracownika, dokonywać czynności związanych z uzyskaniem EKUZ. W tym celu wysyłany pracownik powinien wystawić upoważnienie dla pracodawcy, na podstawie którego pracodawca złoży wniosek i odbierze kartę dla swojego pracownika. Ponadto, upoważniony pracodawca, występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim, jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania.

Dokument S1

Dokument S1 jest wydawany w przypadku oddelegowania pracownika do pracy na teren innego państwa członkowskiego na okres równy lub przekraczający 12 miesięcy (w przypadku przeniesienia swojej działalności zawodowej na okres krótszy niż 1 rok przysługuje wyłącznie EKUZ).

W celu uzyskania dokumentu S1 należy złożyć w NFZ wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA. Podstawą wydania dokumentu S1 dla takich osób jest posiadanie przez nie zaświadczenia A1 (analogicznie jak w przypadku ubiegania się o EKUZ) wydanego przez ZUS na okres równy lub dłuższy niż 1 rok. Okres ważności dokumentu S1 jest tożsamy z okresem oddelegowania wskazanym na dokumencie A1. Jeśli w okresie ważności dokumentu S1, dana osoba utraci status osoby ubezpieczonej w NFZ wówczas dokument S1 traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

Uzyskany dokument S1, należy zarejestrować w instytucji ubezpieczeniowej miejsca zamieszkania (instytucja wskazana we wniosku), w państwie wykonywania działalności zawodowej. Na podstawie otrzymanego przez pracownika delegowanego dokumentu S1 zarejestrowaniu podlegają również zamieszkali z nim członkowie rodziny, którzy spełniają warunki do otrzymania statusu członka rodziny zgodnie z ustawodawstwem państwa zamieszkania.

Posiadanie dokumentu S1 daje szersze uprawnienia w zakresie korzystania ze świadczeń medycznych niż w przypadku posługiwania się kartą EKUZ. Dokument S1 daje prawo do korzystania z pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie wykonywania działalności zawodowej (w tym z zabiegów planowanych).

Share Print