Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych i wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Ponadto od 1 stycznia 2016 r. od umów zleceń są pobierane składki emerytalne i rentowe. Są one odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej.

Oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Od wynagrodzenia członka rady nadzorczej są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty.

Podstawę wymiaru składek stanowi przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. W efekcie zmniejszone zostaną wypłaty netto dla członków rad nadzorczych oraz wzrosną koszty wynagrodzeń po stronie Spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których została ustanowiona rada.

W przypadku rolników i członków ich rodzin zasiadanie w radzie nadzorczej nie powoduje automatycznie utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS, o ile miesięczne wynagrodzenia z tego tytułu nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oskładkowanie umów zleceń

Obowiązuje zasada odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń (również, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu).

W przypadku rolników i członków ich rodzin zawarcie umowy zlecenia nie powoduje automatycznie utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Jeżeli działalność rolnicza stanowi dla takich osób główne źródło utrzymania, to mogą one uzyskać wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i nadal pozostawać w systemie ubezpieczeń rolniczych. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla rolników i członków ich rodzin wykonujących niskopłatne prace dorywcze, działających w OSP, czy dla sołtysów – poborców podatku rolnego.

Share Print