Nowe zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych i wynagrodzeń członków rad nadzorczych

W grudniu 2014 r. Prezydent podpisał rządowy projekt ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie ze zmianą, od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu będą podlegali członkowie rad nadzorczych. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. od umów zleceń będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Będą one odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej.

Oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Od stycznia 2015 r. od wynagrodzenia członka rady nadzorczej są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty.

Podstawę wymiaru składek stanowi przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. W efekcie zmniejszone zostaną wypłaty netto dla członków rad nadzorczych oraz wzrosną koszty wynagrodzeń po stronie Spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których została ustanowiona rada.

W przypadku rolników i członków ich rodzin zasiadanie w radzie nadzorczej nie powoduje automatycznie utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS, o ile miesięczne wynagrodzenia z tego tytułu nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w 2015 r.: 1/2 z 1750 zł – 875 zł).

Oskładkowanie umów zleceń

Od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń (również, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu).

Nowela uniemożliwi też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać odprowadzenia składki do ZUS od całości otrzymanego wynagrodzenia. Dotychczas było to możliwe przez zawarcie dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. zasady kumulacji, takie rozwiązanie będzie niemożliwe.

W przypadku rolników i członków ich rodzin zawarcie umowy zlecenia nie powoduje automatycznie utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Jeżeli działalność rolnicza stanowi dla takich osób główne źródło utrzymania, to będą one mogły uzyskać wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r.: 1/2 z 1750 zł – 875 zł) i nadal pozostawać w systemie ubezpieczeń rolniczych. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla rolników i członków ich rodzin wykonujących niskopłatne prace dorywcze, działających w OSP, czy dla sołtysów – poborców podatku rolnego. Dotychczas uzyskanie przychodu na podstawie umowy zlecenia powodowało utratę prawa do ubezpieczenia w KRUS.

Share Print