Centralna informacja o rachunkach bankowych

Od 2016 roku na rynku bankowym działa usługa Centralnej informacji o rachunkach bankowych (wejdź na stronę) Umożliwia ona dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych" rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.

Centralna informacja umożliwia:

  • odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK (dotyczy posiadaczy rachunku będących osobami fizyczną oraz członków SKOK).
  • odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK (dotyczy osób, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK).

Co ważne, informacje możesz uzyskać w jednym miejscu (np. swoim banku, w którym złożysz wniosek).

Jak uzyskać informację o poszukiwanym rachunku

Jeśli chcesz uzyskać informację o swoich rachunkach, albo np. rachunkach, których posiadasz tytuł prawny (np. po spadku) składasz wniosek w dowolnym banku lub SKOK.

Pamiętaj, że informacje uzyskasz, tylko wtedy, gdy masz tytuł prawny do rachunku. Bank weryfikuje to w momencie składania wniosku.

Zobacz przykładowe projekty wniosków opracowane przez Związek Banków Polskich do obsługi klientów w zakresie Centralnej informacji.

Twój wniosek trafia do Centralnej informacji, która przesyła zapytania do wszystkich banków a te powinny odpowiedzieć w ciągu 3 dni. Informacje z banków zawierają: wskazanie podmiotów, które prowadzą albo prowadziły rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).

W celu otrzymania dodatkowych informacji dotyczących rachunku (np. jego salda), wykraczających poza zakres informacji określonych ustawą, będziesz musiał udać się do banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest lub był prowadzony.

Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od banków, Centralna baza przesyła dane do placówki, w której składałeś wniosek.

Lista banków i SKOK-ów uczestniczących w Centralnej informacji.

Koszt usługi

Uzyskanie informacji jest płatne zgodnie z obowiązującą w danym banku taryfą opłat.

Podstawa prawna

Centralna Informacja o rachunkach to usługa, którą KIR świadczy bankom i SKOK-om, czyli podmiotom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Korzystanie z tego narzędzia jest dla banków i SKOK-ów obligatoryjne.

Share Print