Jak uzyskać zaświadczenie REGON

Zgodnie z przepisami, urzędy nie mogą od Ciebie żądać informacji, które znajdują się w innych, prowadzonych przez administrację rejestrach (np. rejestrze przedsiębiorców, czy podatników). Dotyczy to także numeru w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON, nadawanego automatycznie przy rejestracji działalności w CEIDG czy KRS (tylko w przypadku spółki cywilnej musisz złożyć odpowiedni formularz rejestracyjny – dowiedz się więcej na ten temat).

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny m.in. poprzez wyszukiwarkę na stronach GUS, gdzie na podstawie numerów identyfikacyjnych np. NIP lub KRS czy adresu prowadzenia działalności, można sprawdzić informacje o danym podmiocie wpisane w rejestrze REGON.

Pamiętaj! Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji (w tym numer) w rejestrze REGON. 

Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG.

Zaświadczenie REGON

W niektórych sytuacjach, np. załatwiając sprawy związane z zakładaniem konta, możesz być poproszony o przedstawienie zaświadczenia o wpisie do REGON. Jak je uzyskać? Musisz złożyć odpowiedni wniosek do urzędu statystycznego właściwego ze względu na siedzibę firmy. Dane kontaktowe urzędów statystycznych w sprawie REGON.

Zapoznaj się z informacjami GUS  na temat wydawania zaświadczeń o numerze REGON

Przykładowy wniosek może wyglądać następująco:

 

Urząd Statystyczny w ………..

ul. ………..

                                                                                            

Prośba o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON ………………


Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby zgłaszającej prośbę)

zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla podmiotu o nazwie ………………z siedzibą w ……… ul.........

                                                                                (podpis wnioskodawcy)

Informacje dodatkowe

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Indywidualne zamówienia na wyciągi z rejestru REGON realizowane są odpłatnie i mogą dotyczyć następujących informacji:

 • numer identyfikacyjny REGON,
 • nazwa podmiotu,
 • adres siedziby,
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot poda te dane do rejestru,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • forma prawna,
 • forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwy organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • o jednostkach lokalnych podmiotu.

Zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON wydawane są według wzorów określonych w załącznikach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Share Print