Kalendarz Przedsiębiorcy

Sunday 15 March 2015
Inne
Płatność
Friday 05 January 2018
VAT
Deklaracja
Złożenie deklaracji VAT-14
Sunday 07 January 2018
Monday 08 January 2018
CIT
Deklaracja

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

PIT
Informacja

Termin złożenia płatnikowi oświadczenia PIT-12 dla celów dokonania przez niego rocznego obliczenia podatku

Wednesday 10 January 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu

Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2017 r.

Inne
Sprawozdanie
Sprawozdanie do NBP z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2017 r. (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową)
Monday 15 January 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

GUS
Sprawozdanie

Z 10 – sprawozdanie o warunkach pracy za rok 2017

Saturday 20 January 2018
CIT
Deklaracja
Informacje podsumowujące poprzedni rok do PFRON (składają pracodawcy zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Monday 22 January 2018
Inne
Informacja

Złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na rok 2018

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Termin złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku

Inne
Płatność

Wpłata za grudzień 2017 r. na PFRON

Thursday 25 January 2018
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7D

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAP-1

Termin złożenia deklaracji VAT-UE

VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

VAT
Informacja

Termin przesłania JPK_VAT

Wednesday 31 January 2018
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

PIT
Płatność
Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową)

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy)

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT- 4R

Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika do US rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej,  sporządzanego dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnikado US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników

PIT
Sprawozdanie

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)

ZUS
Informacja
Termin złożenia ZUS IWA za 2017
Monday 05 February 2018
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji  VAT-14 -  przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych

Wednesday 07 February 2018
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Deklaracja

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Monday 12 February 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń

Thursday 15 February 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

Tuesday 20 February 2018
CIT
Zawiadomienie

Termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba, że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

PIT
Zawiadomienie

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT

Inne
Płatność
Wpłata za styczeń na PFRON
Inne
Płatność
Wpłata podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego za poprzedni miesiąc (podatek od nieruchomości komercyjnych)
Inne
Deklaracja
Deklaracja miesięczna DRA-1 składana przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. agencje reklamowe, lokale gastronomiczne)
Monday 26 February 2018
VAT
Informacja
 Termin przesłania JPK_VAT
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Roczna korekta VAT przy sprzedaży mieszanej VAT

Termin złożenia rocznej korekty VAT

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

Wednesday 28 February 2018
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11
PIT
Informacja

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT- 8C, PIT-11, PIT-R

Termin złożenia przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-11A

Termin złożenia przez płatnika informacji PIT-14

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji IFT-1/IFT-1R

Termin przekazania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

Inne
Sprawozdanie
Roczne sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem (URE-C1)
ZUS
Informacja

Przekazanie ubezpieczonym podsumowania informacji zawartych w raportach przekazanych do ZUS za poprzedni rok

Przekazanie do ZUS zaświadczeń o zarobkach osiągniętych przez pracujących emerytów i rencistów za poprzedni rok

Monday 05 March 2018
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji  VAT-14 -  przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych
Wednesday 07 March 2018
CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Monday 12 March 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu

Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za luty

Thursday 15 March 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

Inne
Płatność
Termin płatności raty podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
Tuesday 20 March 2018
CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Inne
Płatność
Wpłata za luty na PFRON
Inne
Płatność
Wpłata podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego za poprzedni miesiąc (podatek od nieruchomości komercyjnych)
Inne
Deklaracja
Deklaracja miesięczna DRA-1 składana przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. agencje reklamowe, lokale gastronomiczne)
Monday 26 March 2018
Inne
Informacja
Termin przesłania JPK_VAT
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Inne
Płatność

Wpłata podatku akcyzowego za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

Saturday 31 March 2018
Tuesday 03 April 2018
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11
CIT
Informacja

Termin złożenia przez płatnika informacji: IFT-2/IFT-2R

Termin złożenia informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba, że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

ZUS
Informacja

Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)

Thursday 05 April 2018
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji  VAT-14 -  przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych
Monday 09 April 2018
PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Płatność

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

GUS
Sprawozdanie
Złożenie formularza Z-05 do GUS (badanie popytu na pracę)
Tuesday 10 April 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu

Inne
Płatność

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec

Inne
Sprawozdanie
Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP Sprawozdanie do NBP z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2018 r. (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową)
Wednesday 11 April 2018
GUS
Sprawozdanie
Sprawozdanie do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03
Monday 16 April 2018
PIT
Zawiadomienie
Termin złożenia wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

Friday 20 April 2018
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej

CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego

Inne
Płatność
Wpłata za marzec na PFRON
Inne
Płatność
Wpłata podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego za poprzedni miesiąc (podatek od nieruchomości komercyjnych)
Inne
Deklaracja
Deklaracja miesięczna DRA-1 składana przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. agencje reklamowe, lokale gastronomiczne)
Inne
Deklaracja
Deklaracja VIN-D i VIU-D
Wednesday 25 April 2018
VAT
Informacja
Termin przesłania JPK_VAT
VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAP-1

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Wpłata podatku akcyzowego za marzec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

Monday 30 April 2018
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

PIT
Deklaracja

Termin złożenia zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

PIT
Informacja
Termin złożenia oświadczenia PIT-OP
PIT
Płatność
Termin zapłaty podatku należnego wynikającego z rozliczenia rocznego PIT
PIT
Sprawozdanie

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)

CIT
Sprawozdanie
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
Inne
Sprawozdanie

Termin złożenia formularza SSE-R (osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia)

Monday 07 May 2018
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Thursday 10 May 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu

Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień
Tuesday 15 May 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

Inne
Płatność

Termin płatności raty podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)

Monday 21 May 2018
CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Inne
Płatność
Wpłata za kwiecień na PFRON
Inne
Płatność
Wpłata podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego za poprzedni miesiąc (podatek od nieruchomości komercyjnych)
Inne
Deklaracja
Deklaracja miesięczna DRA-1 składana przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. agencje reklamowe, lokale gastronomiczne)
Friday 25 May 2018
VAT
Informacja
Termin przesłania JPK_VAT
VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Inne
Płatność

Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

Thursday 31 May 2018
Inne
Informacja

Oświadczenie KRUS o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej.

Friday 01 June 2018
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11
Tuesday 05 June 2018
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji  VAT-14 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych
Thursday 07 June 2018
CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Płatność

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Monday 11 June 2018
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu

Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za maj

Friday 15 June 2018
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne