Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nakładanie podatkowych znaków akcyzy

Zazwyczaj nakładanie podatkowych znaków akcyzy odbywa się w składzie podatkowym. Pamiętaj, że w związku z nakładaniem tych znaków musisz dodatkowo wywiązać się z kilku obowiązków opisanych poniżej.

Złożenie w Ministerstwie Finansów wstępnego zapotrzebowania na banderole na kolejny rok podatkowy

Jeśli chcesz kupić banderole, musisz złożyć wstępne zapotrzebowanie na nie na kolejny rok podatkowy w Ministerstwie Finansów. Zrób to do 30 października roku poprzedniego. Wzór zapotrzebowania znajdziesz w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Przeczytaj, jak złożyć wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe.

Zakup i wydanie banderol 

Banderole możesz kupić (banderole legalizacyjne) lub otrzymać (banderole podatkowe) na podstawie odpowiedniego wniosku o ich sprzedaż lub wydanie złożonego we właściwym urzędzie skarbowym. Wzór wniosku znajdziesz w załączniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Wraz z decyzją o wydaniu lub sprzedaży banderol odbierzesz też upoważnienia do ich odbioru, jeśli chcesz je pobrać w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Przeczytaj, jak odebrać banderole podatkowe.

Przechowywanie oraz przewóz banderol 

Musisz przewozić i przechowywać banderole z zachowaniem standardów podanych w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Prowadzenie ewidencji banderol

Musisz prowadzić ewidencję wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub zwróconych banderol. Prowadź tę ewidencję na bieżąco. Wzór ewidencji określa zał. nr 10 i 11 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Jeśli prowadzisz ewidencję w formie papierowej, to pamiętaj, że każda jej strona musi być numerowana i parafowana przez ciebie. Musi też być opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Oznaczenie i naniesienie znaków akcyzy

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu – z użyciem odpowiedniego kleju – ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, które musi być oznaczone tą banderolą. Banderole trzeba nanosić w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zanim to jednak zrobisz powiadom o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego. Zrób to przynajmniej na 1 dzień przez planowaną datą oznaczenia wyrobów akcyzowych banderolami.

Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić - dla poszczególnych rodzajów wyrobów - maksymalnie:

  • 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych,
  • 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych,
  • 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich,
  • 0,5% - dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego.

Wymiana, zniszczenie i zwrot banderol

Nie możesz użyć uszkodzonych i zniszczonych banderol. Jeśli banderole na opakowaniu są uszkodzone lub zniszczone, musisz je z niego usunąć. Natomiast towary z takimi banderolami musisz wycofać z obrotu handlowego.

Z kolei kasacja uszkodzonych lub zniszczonych banderol musi się odbywać w obecności upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika instytucji podatkowej. Ze zdjęcia tych banderol lub w sprawie ich zniszczenia sporządza się protokół. Jego wzór znajdziesz w zał. nr 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Po upływie terminu ważności niewykorzystanych banderol musisz je zwrócić w określonym terminie:

  • wyroby tytoniowe - banderole są ważne do 31 grudnia i musisz je oddać do końca lutego kolejnego roku,
  • wyroby spirytusowe i winiarskie – banderole są ważne 24 miesiące od daty ich wydania i musisz je oddać w ciągu 60 dni od dnia upływu ich ważności.

Zwrot może dotyczyć także banderol ważnych oraz uszkodzonych.

Wydanie tobie lub zwrot przez ciebie banderol powinien nastąpić jak najszybciej po podpisaniu protokołu w sprawie wydania lub zwrotu (zał. nr 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy).

Pamiętaj! Kwotę podatku, jaką zapłaciłeś przy odbiorze banderol, możesz odliczyć od należnego podatku akcyzowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?