Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki producenta i dostawców towarów w opakowaniach

Jeśli wprowadzasz do obrotu produkty w opakowaniach, to musisz zapewniać ich odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z opakowań, w których umieszczasz produkty. Obowiązek ten dotyczy:

  • wyłącznie odpadów opakowaniowych wytworzonych przez ciebie lub
  • odpadów opakowaniowych zebranych od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez ciebie do obrotu produktów w opakowaniach.

Zadania te możesz zlecić organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku opakowań przejmie obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie umowy w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie twoja firma wprowadziła do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Pamiętaj, by umowę z organizacją odzysku opakowań zawrzeć na piśmie. Inaczej może zostać uznana za nieważną.

Kampanie edukacyjne

Wprowadzający produkty w opakowaniach musi prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Możesz sam wybrać, czy obowiązek ten będziesz wykonywać samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując to zadanie samodzielnie, musisz łącznie przekazywać co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym:

  • na publiczne kampanie edukacyjne lub
  • na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych trzeba rozliczyć na koniec roku kalendarzowego poprzez złożenie sprawozdania.

Rejestracja w BDO

Zanim rozpoczniesz działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, musisz uzyskać wpis do rejestru BDO, czyli Bazy danych o produktach i odpadach oraz o gospodarce odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Pamiętaj, że musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Wraz z wpisem otrzymasz numer rejestrowy. Służy on do identyfikacji przedsiębiorcy. Za wpis do rejestru musisz uregulować opłatę rejestracyjną, a w kolejnych latach ­– opłatę roczną. Opłaty te wynoszą 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. 

Zobacz jak uzyskać wpis do rejestru BDO.

Sprawozdawczość

Jeśli wprowadzasz, eksportujesz lub dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, to musisz przygotowywać roczne sprawozdania. Wzór tego sprawozdania znajdziesz w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018  Sprawozdanie złóż marszałkowi województwa do 15 marca kolejnego roku.

Przeczytaj więcej o sprawozdaniu w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami.

Sprawozdawczość w tym zakresie może prowadzić za ciebie organizacja odzysku.

Odzysk odpadów

Musisz osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym to wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Poziom ten można wyliczyć wg. wzoru:Po= Mo / Mz czego:

 Po - to poziom odzysku, Mo masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi, Mwmasy wprowadzonych do obrotu opakowań

Masę odpadów poddanych odzyskowi ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR (dokument potwierdzający recykling) albo dokument DPO (dokument potwierdzający odzysk).  Dokumenty te otrzymasz jeśli złożysz wniosek do zakładu przetwarzania odpadów.  Z kolei masę opakowań wprowadzonych do obrotu określa się na podstawie ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Przykład: W ubiegłym roku do obrotu handlowego wprowadziłeś 2000 kg opakowań. Z zakładu przetwarzania odpadów otrzymałeś DPR lub DPO na ilość 1500 kg. Twój poziom odzysku to 75% (1500/2000).

Opłata produktowa

Jeśli twoja firma lub organizacja odzysku opakowań, która cię reprezentuje, nie wykonaliście odzysku, to musicie wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

  • recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem,
  • odzysku.

Podstawą do obliczenia opłaty produktowej jest masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których firma wprowadziła produkty do obrotu. Opłatę produktową oblicz na formularzu na koniec roku kalendarzowego i wnieś na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Ureguluj ją do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ona dotyczy.

Środki niebezpieczne

Jeśli wprowadzasz do obrotu środki niebezpieczne w opakowaniach, to musisz zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Jeśli tymi środkami są środki ochrony roślin, to musisz:

  • sfinansować koszty zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego i
  • odebrać od niego, na własny koszt, odpady opakowaniowe po tych środkach.

Zadania te możesz wykonywać samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, czyli organizacji samorządu gospodarczego reprezentującej grupę przedsiębiorców.


Podstawy prawne:

Czy ta strona była przydatna?