Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie usług informatycznych

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Poniżej przeczytasz więcej o formach opodatkowania przewidzianych dla twojego rodzaju działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów. W tym przypadku nie musisz składać dodatkowych oświadczeń. Opodatkowanie na zasadach ogólnych obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz innej metody opodatkowania. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł). Tak obliczony podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku.

Pamiętaj, że:

 • kwotę podatku możesz obniżyć o dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia
 • możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku sumę składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne

Zaliczki na podatek płać do 20. dnia kolejnego miesiąca po danym miesiącu (np. zaliczki za styczeń zapłać do 20 lutego), a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową). Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Uwaga! Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT- 36, którą musisz złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku.

Podatek liniowy

Opodatkowanie tzw. metodą liniową dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł i polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19%.

W przypadku tej formy podatku są pewne ograniczenia. Nie możesz wybrać podatku liniowego, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy.

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz podatek liniowy, to stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem, nie skorzystasz z większości ulg podatkowych, czy preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeśli chcesz wybrać to opodatkowanie, złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu tego roku podatkowego. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zaliczki na podatek zapłać do 20 dnia kolejnego miesiąca. Zaliczki za grudzień  - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy – łącznie od początku roku –1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36L. Deklaracje złóż do 30 kwietnia kolejnego roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To uproszczone zasady rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania).

Mogą go wybrać wyłącznie osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli przy wpisie do CEIDG nie wybierzesz tej formy opodatkowania, złóż pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Oświadczenie złóż nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli nie zgłosisz likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania, dla urzędu skarbowego nadal prowadzisz działalność opodatkowaną ryczałtem.

Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług informatycznych wynosi 8,5%. Wyjątkiem są czynności:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)
 • objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2)
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

- gdzie stawka ta wynosi 17%.

Zaliczki na podatek płać do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień  - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Jeżeli w poprzednim roku twoje przychody nie przekroczyły 25 000 euro, zaliczki możesz płacić również kwartalnie. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu poinformuj w zeznaniu PIT- 28 składanym za rok podatkowy, w którym kwartalnie płacisz ryczałt.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-28.

Jeśli zdecydujesz się na ryczałt ewidencjonowany, pamiętaj, że:

 • automatycznie tracisz prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • nie odliczysz od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci

Inne ulgi jednak ci przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną czy odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Możesz odliczać także darowizny przekazane na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew

Karta podatkowa

W tej formie może być opodatkowana jedynie naprawa i konserwacja cyfrowych urządzeń elektronicznych służących do przetwarzania danych, w tym komputerów i urządzeń pomocniczych. W formie karty podatkowej nie można opodatkować usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Jeśli chcesz wybrać kartę podatkową, złóż wniosek na formularzu PIT-16 do urzędu skarbowego. Zrób to nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.

Jeżeli rozpoczynasz działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej złóż do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub dołącz do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kiedy naczelnik urzędu skarbowego uwzględni twój wniosek o zastosowane karty podatkowej, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzję wydaje się odrębnie na każdy rok podatkowy.

Zaletą karty podatkowej jest to, że zwalnia cię z obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • składania zeznań podatkowych
 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Możesz obniżać podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w danym miesiącu i rozliczoną do 31 stycznia kolejnego roku na formularzu PIT-16A. Tak obliczony podatek wpłacasz do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Wysokość miesięcznych stawek podatku dochodowego jest następująca:

Należy pamiętać, iż w przypadku wybrania rozliczenia w formie karty podatkowej zatrudnić można maksymalnie 2 pracowników, a miesięczna stawka podatku będzie zależna od ilości zatrudnionych pracowników, lokalizacji prowadzonej działalności.

Oznaczenia stawek (0 oznacza działalność
bez zatrudniania pracowników,
1 - jednego pracownika, itd.)

Miejscowość o liczbie mieszkańców
 
do 5000 ponad  5000 do 50000 powyżej 50000
0 268 314 354
1 562 604 656
2 698 796 905

Jeśli zdecydujesz się na kartę podatkową, to pamiętaj, że:

 • w swojej działalności nie możesz korzystać z usług osób, których nie zatrudniasz na podstawie umowy o pracę
 • nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (małżonek może pracować razem z tobą, ale nie może posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak twoja lub pokrywa się z nią)
 • nie możesz wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (na podstawie odrębnych przepisów)
 • musisz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski
 • musisz płacić podatek bez względu na to, czy działalność gospodarcza, którą prowadzisz, przynosi dochód

Podatek CIT

Podatnikami podatku CIT są (według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

 • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne)
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej; wyjątkiem są spółki kapitałowe w organizacji
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki)
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

Podatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki w układzie miesięcznym. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz składać we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8. Masz na to czas po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie wpłać też podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Pamiętaj!

 • Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca.
 • Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, ale nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • W terminie do 15 lipca danego roku lub do 15 dnia od daty zatwierdzenia sporządź sprawozdanie finansowe.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, to stawka podatku jest obniżona do 9%. Kwoty w euro przelicza się według przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dodatkowo z niższej stawki CIT skorzystasz, jeśli twoja firma rozpoczyna działalność (w pierwszym roku podatkowym). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o tym, kto może skorzystać z obniżonego podatku CIT.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20% dochodu), odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10% dochodu), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10% dochodu). Uwaga! Łączna suma odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego nie może przekroczyć 10% (czyli możesz odliczyć 10% z tytułu darowizn na rzecz organizacji lub 10% - na cele kultu religijnego albo np. 5% - na rzecz organizacji i 5% - na cele kultu religijnego).

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?