Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymogi dla myjni samochodowej

Jeżeli w ramach swojej działalności chcesz otworzyć myjnię samochodową (np. na stacji benzynowej albo przy wypożyczalni samochodów), to musisz wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do wniosku należy załączyć kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów oraz szczegółowy opis działalności. Na tej podstawie wspomniany organ prowadzi ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. W przypadku uznania wspomnianej inwestycji jako mogącej znacząco oddziaływać na środowisko (decyduje o tym np. ilość pobieranej wody, miejsce odprowadzenia ścieków) w/w organ może zobowiązać do opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Tradycyjna myjnia samochodowa zalicza się do przedsięwzięć mających wpływ na zasoby naturalne. W związku z powyższym jej utworzenie może wymagać:

 • w zakresie odprowadzania ścieków:
  • przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków do wody, ziemi lub instalacji kanalizacyjnej.
 • w zakresie wytwarzania odpadów:
  •  uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza właściwy do wydania tej decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta. Potrzebę wykonania w/w oceny stwierdza wspomniany organ po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

 • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
  •  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
  • dobra materialne,
  • zabytki,
  • krajobraz,
  • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,
  • dostępność do złóż kopalin;
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymagany zakres monitoringu
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych.

Przeprowadzenie oceny kończy się wydaniem raportu. Zadanie to zalicza się do obowiązków podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia

Jeżeli myjnia będzie zużywała ponad 1100 m3 wody na godzinę to konieczne stanie się opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wspomniany raport powinien zawierać elementy wymienione w wymienione w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Może on być wykonany wyłącznie przez firmę o określonym doświadczeniu i kompetencjach. Ich wykaz znajdziesz w art.74a ustawy

W sytuacji  gdy zainstalowane na myjni urządzenia lub zespoły urządzeń będą posiadać zdolność poboru wody:

 • mniejszą niż 10 m3 na godzinę lub
 • 1mna godzinę gdy w odległości 500 m znajduje się inne urządzenie umożliwiające pobór wód  nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód

wystarczającym będzie sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dane wymagane w zakresie karty określa art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie tej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich zaś zalicza się myjnia samochodowa.

Wydanie w/w decyzji jest konieczne dla uzyskania  pozwolenia wodnoprawnego.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wydający uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia. Analizę trzeba przedstawić  organom wskazanym w decyzji.

W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pozwolenie  wodnoprawne

Ścieki przemysłowe powstające w wyniku procesów technologicznych prowadzonych w myjni zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, m.in. należy liczyć się z obecnością w powstających ściekach tego rodzaju substancji ropopochodnych i związków fosforu. W związku tym obiekt ten powinien uzyskać pozwolenie. Pozwolenie to obejmuje:

Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub właściciel wody.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Będzie wymagane gdy  myjnia spowoduje wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy o odpadach.

Przeczytaj więcej o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

Czy ta strona była przydatna?