Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie statusu bezrobotnego przez osobę, który zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna. Mając w/w status przysługuje jej prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

  • brak jest dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę

Przedsiębiorcy, który zarejestruje się jako bezrobotny w trakcie zawieszenia działalności, zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

W/w zasady odnoszą się także do osób fizycznych będących wspólnikami spółek osobowych.

Osoba, która uzyskała status bezrobotnego podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?