Search for the service

Accreditation of an institution providing lifelong learning in extracurricular forms Obtaining accreditation of an institution providing education Aktuariusz – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu aktuariusza i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Biegły rewident – jak zdobyć uprawnienia Chcesz pracować jako biegły rewident? Zamierzasz zajmować się audytem w firmach? Musisz najpierw zdobyć uprawnienia. Poniżej dowiesz się jak to zrobić. Biegły rewident – uznawanie kwalifikacji Masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, które zdobyłeś poza Polską? Chciałbyś pracować w Polsce jako biegły rewident? Musisz najpierw uzyskać uznanie swoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Certyfikat CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) Jesteś przedsiębiorcą, wytwarzasz w Polsce leki i chcesz handlować nimi za granicą? Powinieneś najpierw uzyskać Certyfikat CPP. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy albo osób? Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Jak uzyskać certyfikat dowiesz się poniżej. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej Wszczęcie procedury w sprawie cofnięcia zezwolenia w związku z kontrolą przestrzegania warunków udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Profession of a physician or dentist practised in the territory of Poland on a temporary and occasional basis by a physician or dentist being a citizen of another EU Member State Obtaining a certificate of fulfilment of the obligation to submit a declaration of intent to practise the profession in the territory of Poland on a temporary and occasional basis and an entry in register of physicians and dentists practising the profession in the territory of Poland on a temporary and occasional basis Temporary and occasional practice of the profession of a nurse/midwife by a citizen of another EU Member State in the territory of the Republic of Poland Temporary and occasional practice of the profession and an entry in the register of nurses/midwives temporarily and occasionally practicing the profession in the territory of the Republic of Poland Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi inwestorowi, w razie konieczności, wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami jak złożyć taką deklarację. O szczegóły pytaj w swojej gminie. Diagnosta samochodowy - jak zdobyć uprawnienia Badania techniczne pojazdów mogą wykonywać tylko uprawnieni diagności. Kto może uzyskać takie uprawnienie i jak to zrobić dowiesz się poniżej. Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Chcesz dostać dodatkowe prawo ochronne dla twoich produktów leczniczych lub produktów ochrony roślin? Jeśli został ci na nie udzielony patent, a zbliża się termin jego wygaśnięcia, to możesz przedłużyć ochronę twoich wynalazków. Sprawdź poniżej, jak to zrobić. Admitting to and taking the exam for a radiation protection inspector Obtaining a document certifying passing the exam for radiation protection inspector. Dopuszczanie i zdawanie egzaminu przez osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Chcesz pracować na stanowisku operatora reaktora badawczego lub na innym stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej? Pamiętaj, że najpierw musisz uzyskać odpowiednie uprawnienia. Sprawdź poniżej jak je zdobyć. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie prac przy zabytku W Polsce zabytki podlegają prawnej ochronie. Państwo wspiera właścicieli zabytków w zakresie odbudowy, renowacji i zabezpieczenia przed zniszczeniem. Na takie prace przy zabytku możesz uzyskać dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak ubiegać się o przyznanie dotacji z MKiDN dowiesz się poniżej. Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Uzyskanie duplikatu decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.
1 2 3 ... 51 Next