Search for the service

Accreditation of an institution providing lifelong learning in extracurricular forms Obtaining accreditation of an institution providing education Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, będącego potwierdzeniem posiadania wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej Wszczęcie procedury w sprawie cofnięcia zezwolenia w związku z kontrolą przestrzegania warunków udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Profession of a physician or dentist practised in the territory of Poland on a temporary and occasional basis by a physician or dentist being a citizen of another EU Member State Obtaining a certificate of fulfilment of the obligation to submit a declaration of intent to practise the profession in the territory of Poland on a temporary and occasional basis and an entry in register of physicians and dentists practising the profession in the territory of Poland on a temporary and occasional basis Temporary and occasional practice of the profession of a nurse/midwife by a citizen of another EU Member State in the territory of the Republic of Poland Temporary and occasional practice of the profession and an entry in the register of nurses/midwives temporarily and occasionally practicing the profession in the territory of the Republic of Poland Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi inwestorowi, w razie konieczności, wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wywiązanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Chcesz dostać dodatkowe prawo ochronne dla twoich produktów leczniczych lub produktów ochrony roślin? Jeśli został ci na nie udzielony patent, a zbliża się termin jego wygaśnięcia, to możesz przedłużyć ochronę twoich wynalazków. Sprawdź poniżej, jak to zrobić. Admitting to and taking the exam for a radiation protection inspector Obtaining a document certifying passing the exam for radiation protection inspector. Admitting to and taking the examination by persons applying for employment on positions important for ensuring nuclear safety and radiological protection Obtaining a document certifying passing the exam necessary to obtain authorization which enables employment in positions important for ensuring nuclear safety and radiological protection. Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Uzyskanie duplikatu decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do CRRB Egzamin na doradcę podatkowego Uzyskanie zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego. Indywidualne zezwolenie dewizowe Uzyskanie indywidualnego zezwolenia dewizowego w celu odstąpienia od ograniczeń i obowiązków określonych ustawą, w zakresie których nie zostało udzielone ogólne zezwolenie dewizowe. Information on the continuation of the training activity Notification of the continuation of the activity and possible update on data included in the Register of Training Institutions Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania pojazdem – przewóz osób (IZDP) Złożenie informacji (aktualizacja danych) o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania pojazdem celem aktualizacji danych - przewóz osób. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie Zgłaszający (przedsiębiorca lub rolnik), który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie składa informację do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
1 2 3 ... 49 Next