Dyrektywa usługowa

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dn. 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym jest jednym z najważniejszych europejskich aktów prawnych w zakresie świadczenia usług. Założenia sformułowane w dyrektywie określają m.in.:
 

 1. Konieczność dokonania przeglądu i uproszczenia procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności usługowej przez państwa członkowskie
 2. Obowiązek utworzenia pojedynczych punktów kontaktowych – jako kompleksowych podmiotów obsługi dla usługodawców przez państwa członkowskie
 3. Prawo usługodawców i usługobiorców do łatwego dostępu poprzez pojedyncze punkty kontaktowe do określonych informacji na temat:
  • wymogów, procedur i formalności, jakich należy dopełnić w celu podjęcia i prowadzenia działalności usługowej,
  • danych kontaktowych organów właściwych w kwestiach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej,
  • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących usługodawców i usług,
  • ogólnie dostępnych środków prawnych w razie sporu pomiędzy właściwymi organami, a usługodawcą lub usługobiorcą, lub między usługodawcą, a usługobiorcą albo pomiędzy usługodawcami,
  • danych kontaktowych stowarzyszeń lub organizacji (innych niż organy właściwe), które mogą udzielić praktycznej pomocy usługodawcom lub usługobiorcom.
 4. Zasady stosowania procedur realizowanych drogą elektroniczną


Dyrektywa ma charakter horyzontalny i dotyczy wielu różnych rodzajów usług, odpowiadających za około 40% PKB i zatrudnienia w UE. W świetle ostatnich badań, potencjał sektora usługowego nadal pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany. Tylko 8% małych przedsiębiorstw prowadzi handel poza granicami swoich krajów. W przypadku pozostałych, abstrahując od kwestii świadomej decyzji biznesowej, przyczyną są obciążenia prawne i administracyjne w krajach członkowskich.

Najważniejszymi zagadnieniami w obszarze dyrektywie usługowej są zatem m.in.:

 • Dokonanie przeglądu i uproszczenia procedur administracyjnych (m.in. dokumenty, oświadczenia związane z zakładaniem firmy, jej prowadzeniem, zamknięciem) – niepowielanie wymogów formalnych, unikanie podwójnej kontroli usługodawców
 • Utworzenie pojedynczych punktów kontaktowych – dających możliwość dopełnienia procedur drogą elektroniczną oraz dostęp do informacji na temat krajowych wymogów i procedur
 • Swoboda przedsiębiorczości – możliwość założenia i prowadzenia firmy zarówno we własnym państwie, jak i poza jego granicami (w postaci nowego przedsiębiorstwa lub nowej siedziby, np. oddziału)
 • Swoboda świadczenia usług (możliwość czasowego świadczenia usług na terytorium innego państwa członkowskiego bez obowiązku wpisu do ewidencji, rejestru przedsiębiorców, uzyskania zezwolenia etc.)

Więcej informacji na temat Dyrektywy usługowej uzyskać  można między innymi na stronie Komisji Europejskiej.

Treść dyrektywy (również w języku polskim) znajduje się tutaj.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie