Lokalizacja
Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej (DEE)
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2013-12-04 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-11-11 12:56
Opis w trakcie aktualizacji przez Urząd Regulacji Energetyki
Wykonanie procedury
Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Dla danej procedury nie znaleziono usług elektronicznych.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 3514Z Handel energią elektryczną (?)
Uczestnicy procedury
 • Przedsiębiorca
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Warunki
Warunki wejściowe

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania przedmiotowej koncesji regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji. Przez dystrybucję energii elektrycznej należy rozumieć transport tej energii sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom.

 

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

 

1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej może zostać udzielona tylko temu przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;

3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji (art. 54 ustawy Prawo energetyczne);

5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami warunków. Nie zostanie wydana koncesja wnioskodawcy:

 • który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą wskutek naruszenia warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, albo który nie usunął stanu prawnego lub faktycznego niezgodnego z warunkami koncesji i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie koncesjonowanej działalność gospodarczej (art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) lub
 • którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu: złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania koncesjonowanej działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, nieusunięcia, w wyznaczonym przez organ koncesyjny terminie, naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, lub też rażącego naruszenia tych warunków (art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą – Prawo energetyczne.

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może odmówić koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku ze względu na zagrożenie obronności państwa lub obywateli.

 

Inne

W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie);
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie);
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie);
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie);
 • Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie);
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie).
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i zachodnie);
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie).
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. W przypadku, gdy wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji udziela koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

a) zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8,

b) powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej powinna określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

2. Uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nie zwalnia koncesjonariusza z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.

3. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesja może być wydana na krótszy okres, jeżeli wnioskuje o to przedsiębiorca.

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia w drodze decyzji udzielenia koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych przepisami. Jednocześnie organ ten zobowiązany jest do poinformowania Komisji Europejskiej (za pośrednictwem Ministra Gospodarki) o przyczynach odmowy udzielenia koncesji.

5. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może nakazać przedsiębiorstwu energetycznemu dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją, pomimo jej wygaśnięcia, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Koncesję można zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż dwa lata, przy czym jeżeli działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to przedsiębiorstwu energetycznemu należy się pokrycie strat.

6. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, warunki koncesji.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie koncesji

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie koncesji składa wniosek wraz załącznikami do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek należy złożyć osobiście lub można go także wysłać pocztą na adres:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-22 Warszawa.

Wyjątkiem jest wniosek dotyczący koncesji na dystrybucję energii elektrycznej dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo dostarcza rocznie mniej niż 50 mln GWh energii, który należy złożyć na adres właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  wniosek o wydanie koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej powinien zawierać w szczególności:1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska; 2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja oraz projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, 3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą; 4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności; 5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem; 6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

  zwiń sekcję
 2. Informacja o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji urządzeń, instalacji sieci (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W zależności od warunków określonych w pozwoleniu na budowę:

  a) pozwolenie na użytkowanie oraz protokół sprawdzenia technicznego dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, albo

  b) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (składane co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania) oraz protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

  W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 21 dniach od dnia doręczenia ww. zawiadomienia, należy do akt postępowania dołączyć informujące o tym oświadczenie

  zwiń sekcję
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp., a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych stosowne oświadczenie.

  zwiń sekcję
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.

  zwiń sekcję
 5. Charakterystyka odbiorców energii elektrycznej przyłączanych do sieci
 6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 7. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Do 2011 r. była wydawana decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP. Jeśli posiadasz taką decyzję możesz ją załączyć.

  zwiń sekcję
 8. Decyzja o warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci)
 9. Decyzja o warunkach zabudowy (kliknij by zobaczyć opis dokumentu oraz informację jak go uzyskaćzobacz opis i jak uzyskać)

  Decyzja o warunkach zabudowy określa:

  - rodzaj inwestycji;

  - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

  • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

  - linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 10. Dokument określający status prawny wnioskodawcy [kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W szczególności statut lub umowa.

  zwiń sekcję
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 12. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
 13. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 14. Opis działalności dotychczasowej oraz działalności, na którą ma być udzielona koncesja, wraz z planem finansowania działalności koncesjonowanej
 15. Opis sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją
 16. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji
 17. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich trzech lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej
 18. Oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania działalności koncesjonowanej posiadają świadectwa kwalifikacyjne (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Osoby zatrudnione powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie innych przepisów, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń.

  zwiń sekcję
 19. Pozwolenie na budowę (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 20. Projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Projekt planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne.

  zwiń sekcję
 21. Sprawozdanie finansowe
 22. Umowa przyłączeniowa
 23. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa
 24. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 25. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG
 26. Zaświadczenie z banku, potwierdzające posiadanie rachunku bankowego
 27. Zestawienie planowanej sprzedaży energii elektrycznej w MWh
 28. Zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum trzech lat
 29. Umowa spółki
 30. Pełnomocnictwo
Informacje dodatkowe
 • Informacje dodatkowe o dokumentach wskazujących, że Przedsiębiorca spełnia warunki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją zezwalającą na dystrybucję energii elektrycznej.

1)  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (które dołączają przedsiębiorcy – osoby fizyczne, których dane nie znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) albo odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) powinny być uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu.

2) Kopię umowy spółki dołącza się, gdy wnioskodawcą jest spółka osobowa.

3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy powinna dotyczyć: w przypadku spółek kapitałowych – członków zarządu spółki, a w przypadku spółek osobowych – wszystkich wspólników. Ponadto powinna być dołączona informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego). W przypadku, gdy przedsiębiorca, wspólnik lub członek zarządu jest osobą nie będącą obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.

4) Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5) Pełnomocnictwo dołącza się w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika (wraz z oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych).

 

 • Informacje dodatkowe o dokumentach wskazujących, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej.

1) Opis sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją powinien zawierać schematy tych sieci, poziomy napięć, granice własności, parametry techniczne sieci oraz ich lokalizację.

2) Charakterystyka odbiorców energii elektrycznej przyłączanych do sieci powinna określać poziomy napięć na jakich przyłączani są odbiorcy.

3) Dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (albo dokument stwierdzający możliwość lokalizacji planowanej inwestycji na danym terenie – w przypadku promesy koncesji).

5) Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę powinna dotyczyć urządzeń, instalacji i sieci.

6) W przypadku braku możliwości przedstawienia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, przedsiębiorca przedstawia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją uzyskaną od organu administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii – decyzji jak na wstępie lub informacji o jej wydaniu oraz informację organu budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa.

7) Dołącza się decyzję o warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci) lub tzw. umowę przyłączeniową.

 

 • Informacje dodatkowe o dokumentach potwierdzających, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania.

1) Sprawozdania finansowe powinny być z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów). Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata to powinny zostać złożone wyżej wymienione dokumenty prowadzone od dnia podjęcia działalności;

2) Zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy,  powinno określać wielkość obrotów po stronie Wn i Ma, zdolność płatniczą i kredytową, zawierać informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informację, czy rachunek wolny jest od tytułów egzekucyjnych.

3) W przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek, odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, dla której nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dołączyć zaświadczenie; iż przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. 

Dokumenty wymienione w punktach 2-3 powinny być aktualne, tzn. uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem.

 

 • Uwagi dodatkowe dla przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), składających wniosek o udzielenie koncesji:

1) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio tj. bez pośrednictwa oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy ci powinni przedstawić odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki, (oczywiście o ile planowana działalność ma być prowadzona bezpośrednio, bez zakładania oddziału);

2) informacja odnośnie niekaralności członków zarządu spółki powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski; uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

3) w przypadku, gdy ww. osoby nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwe organy krajów, których ww. osoby są obywatelami, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

4) informacja odnośnie niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki (o ile takie rejestry istnieją); wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski; uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

5) decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP przez polski organ podatkowy);

6) zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, czyli klauzulą apostille. Zgodnie zaś z art. 3 zdanie 2 powołanej Konwencji, dołączenie apostille nie może być wymagane, gdy (…) umowa między dwoma lub większą liczbą Umawiających się Państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji;

7) dokumenty przedkładane w obcym języku musza być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie strony przedkładanej dokumentacji muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy;

8) Przedsiębiorca zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tego przedsiębiorcy pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty
1. Zgodnie z częścią 3, punkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej wynosi 616 złotych. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku o wydanie koncesji. Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. 3. Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego (w tym przypadku Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Wpłaty można dokonać w kasie, ewentualnie dokonać przelewu na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02‐021 Warszawa.
Kwota:
616,00 PLN
Uczestnicy
 • Przedsiębiorca
Krok 2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Jeżeli w złożonych dokumentach brakuje dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, spełnia warunki określone przepisami prawa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentacji skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Uczestnicy
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Krok 3. Wszczęcie postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna postępowanie administracyjne prowadzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji.

3. Na każdym etapie organ prowadzący postępowanie ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Uczestnicy
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Krok 4. Uzyskanie opinii Zarządu Województwa

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki występuje do właściwego miejscowo Zarządu Województwa (właściwego ze względu na lokalizację instalacji) o opinię dotyczącą koncesji zezwalającej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej.

2. Zarząd Województwa analizuje przesłany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek przedsiębiorcy i wydaje w drodze postanowienia opinię (w trybie art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego). Nie wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, uznaje się za równoważne z wydaniem pozytywnej opinii.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Opinia dotycząca koncesji
Uczestnicy
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Krok 5. Ocena merytoryczna wniosku

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń.

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

3. Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Obowiązek złożenia zabezpieczenia nakładany jest w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie (postanowienie można jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji).

Uczestnicy
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Krok 6. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Strony postępowania zawiadamiane są o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie, oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją
Uczestnicy
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Krok 7. Wydanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji w sprawie udzielenia koncesji

1. W przypadku, gdy z analizy dokumentów wynika, ze wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o odmowie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej informuje się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Komisję Europejską. W informacji powinny być zawarte przyczyny odmowy udzielenia koncesji.

3. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję zezwalającą na dystrybucję energii elektrycznej wpisywani są do prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej (DEE)
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946 – 47956). Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

2. Zgodnie z art. 47948 § 2 k.p.c. Jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie.

3. Na wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowienia można złożyć zażalenie. Należy to zrobić w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie rozpatrywane jest także zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Informacje dodatkowe
Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.