Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Wnioskodawca musi spełniać warunki (zwłaszcza lokalowe i sanitarne) wymagane do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wobec wnioskodawcy nie zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Miejski Ostróda
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wnioskodawca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej, po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa wniosek wraz z załącznikami, do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wnioskodawca może złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku wymaga się od wnioskodawcy wskazania właściwego organu do którego wniosek jest kierowany. Urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do wskazanego organu.

 

Rejestracja elektroniczna

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniono usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

 

Następnie należy w module e-Wnioski:

- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

- wybrać wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- wybrać gminę do której wniosek będzie skierowany,

- wypełnić wniosek wymaganymi danymi,

- wysłać wniosek potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Dokumenty

W celu sprawdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać:

a) odpisu z odpowiedniego rejestru,

b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) zaświadczenia o niekaralności,

d) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

2. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy uregulowane zostały kwestie opłaty za wpis. W przypadku braku dokonania należnej opłaty organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni.

W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. Krok ten nie dotyczy wnioskodawcy będącego gminą, gdyż gminy zwolnione są z wnoszenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza czy zostały spełnione warunki formalne. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu wniosku następuje ponowna jego weryfikacja.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta bada, czy nie zachodzi którykolwiek z przypadków wskazanych w art. 31 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj:

1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, zaistnienie którejkolwiek w powyższych dwóch przypadków skutkuje odmową dokonania wpisu do rejestru.

Termin

7 dni

3. Dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku pozytywnej weryfikacji materialno-prawnej i formalnej wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W przeciwnym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, będącego osobą fizyczną, nie podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.

Termin

7 dni

4. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku dokonania wpisu podmiotu do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Zaświadczenie zawiera dane:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Uwaga:

Jeżeli wójt, burmistrz klub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od jego otrzymania.

W tym przypadku termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Uwaga:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dokonania wpisu do rejestru.

Ile zapłacisz

Opłata ustalana jest przez instytucję realizującą. Nie uzupełniono danych.

Co przygotować na start

W celu sprawdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać:

a) odpisu z odpowiedniego rejestru,

b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) zaświadczenia o niekaralności,

d) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a. na podstawie, której podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.