Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez lekarza lub lekarza dentystę obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie zaświadczenia o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP i wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów czasowo i okazjonalne wykonujących zawód na terytorium RP.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Lekarz/Lekarz dentysta - obywatel UE, posiadający prawo wykonywania zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim UE oraz wykonujący w tym państwie ten zawód, który zamierza czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP oraz jednocześnie uzyskać wpis do rejestru lekarzy z UE czasowo wykonujących zawód, składa w tym celu oświadczenie do okręgowej rady lekarskiej, właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu. Ponadto przedkłada odpowiednie dokumenty (załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w każdym roku, w którym lekarz lub lekarz dentysta zamierza wykonywać w sposób tymczasowy i okazjonalny ten zawód na terytorium RP.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Okręgowe Izby Lekarskie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie oświadczenia o zamiarze czasowego wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Lekarz/Lekarz dentysta - obywatel UE, posiadający prawo wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim UE i wykonujący w tym państwie ten zawód, który zamierza czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP oraz uzyskać wpis do rejestru lekarzy UE czasowo wykonujących zawód, składa w tym celu oświadczenie do okręgowej rady lekarskiej, na terenie, której zamierza wykonywać zawód (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 26 do Regulaminu). Do pisemnego oświadczenia należy dołączyć załączniki potwierdzające posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza (wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - kserokopia dyplomu lekarza, lekarza dentysty, kserokopia dwóch pierwszych stron paszportu, zaświadczenie o stanie zdrowia i inne określone w art. 9 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dokumenty

  • Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje formalne lekarza lub lekarza dentysty jest kopia dyplomu lub odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty.
  • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2. Weryfikacja formalna

1. Okręgowa rada lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność oświadczenia, załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku, gdy oświadczenie i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL wzywa składającego oświadczenie w terminie 14 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie oświadczenia bez rozpoznania).

3. Składający oświadczenie ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji oświadczenie pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA). Składający może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

3. Wydanie zaświadczenia i wpis do rejestru lekarzy UE czasowo i okazjonalne wykonujących zawód na terytorium RP

Okręgowa rada lekarska wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez lekarza/lekarza dentystę obowiązku złożenia oświadczenia o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP, potwierdzającego wpis do rejestru lekarzy czasowo i okazjonalnie wykonujących ten zawód na terytorium RP. Zaświadczenie wydaje się na piśmie. Natomiast odmowa wydania zaświadczenia oraz wpisu do rejestru lekarzy czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza/lekarza dentysty, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy postanowienia o odmowie w formie uchwały (celem jego ewentualnego zaskarżenia do Naczelnej Rady Lekarskiej). Okręgowy rejestr lekarzy UE czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzi się w systemie teleinformatycznym „FINN 7” oraz jako zbiór dokumentów lekarza (teczka).

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

4. Wpis do Centralnej Ewidencji Lekarzy z UE czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze RP

Naczelna Rada Lekarska prowadzi Centralną Ewidencję Lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terytorium RP na podstawie danych uzyskanych z rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie. Okręgowa rada lekarska przekazuje drogą elektroniczną Naczelnej Radzie Lekarskiej dane z rejestru lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, każdorazowo po dokonaniu wpisu do tego rejestru lub jego aktualizacji.

Naczelna Rada Lekarska, jako właściciel i administrator Centralnej Ewidencji Lekarzy z UE czasowo wykonujących zawód na terytorium RP, aktualizuje rejestr w cyklu miesięcznym na podstawie danych uzyskanych z okręgowych rejestrów lekarzy. Centralna Ewidencja Lekarzy z UE czasowo wykonujących zawód prowadzona jest w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym „FINN 7 NIL”).

Termin

Każdorazowo po wpisie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o złożeniu przez lekarza oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na obszarze RP służy zażalenie, zgodnie z art. 219 KPA. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie (zob. art. 141 §2 KPA) do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Warto wiedzieć

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w każdym roku, w którym lekarz lub lekarz dentysta zamierza wykonywać w sposób tymczasowy i okazjonalny ten zawód na terytorium RP.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.