Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca lub rolnik przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłasza obiekt do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Przed podjęciem świadczenia usług przedsiębiorca lub rolnik zgłasza zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy dla prowadzenia ewidencji obiektów dokonuje sprawdzenia kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu .

W przypadku kompletności danych organ właściwy - wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).

3. Usunięcie braków formalnych w zgłoszeniu i/lub załącznikach

Zgłaszający-zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Termin

7 dni

4. Ponowna weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje ponownej weryfikacji kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

5. Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 38 ust. 3 i art. 35 ust.2 i 3 ustawy o usługach turystycznych) oraz wydaje zaświadczenie o wpisie.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych Minister Sportu i Turystyki określił i opublikował na platformie ePUAP wzór zgłoszenia przez przedsiębiorcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w formie dokumentu elektronicznego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.