Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie
Data publikacji: 2011-12-23 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-02-11 09:11
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
 • 5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (?)
 • 5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (?)
 • 5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (?)
Uczestnicy procedury
 • Zgłaszający
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Przedsiębiorca lub rolnik przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłasza obiekt do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Rezultat procedury

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu, dokonuje wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Przed podjęciem świadczenia usług przedsiębiorca lub rolnik zgłasza zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (kliknij by zobaczyć opiszobacz opis)

  Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego obiekt:

  • Nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
  • Numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

  oraz dane zgłaszanego obiektu:

  • Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
  • Ilość i struktura pokoi i ilość miejsc noclegowych oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.
  zwiń sekcję
Uczestnicy
 • Zgłaszający
Krok 2. Weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy dla prowadzenia ewidencji obiektów dokonuje sprawdzenia kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu .

W przypadku kompletności danych organ właściwy - wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. (warunkowy) Usunięcie braków formalnych w zgłoszeniu i/lub załącznikach

Zgłaszający-zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Termin
7 dni
Uczestnicy
 • Zgłaszający
Krok 4. (warunkowy) Ponowna weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje ponownej weryfikacji kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
Krok 5. Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 38 ust. 3 i art. 35 ust.2 i 3 ustawy o usługach turystycznych) oraz wydaje zaświadczenie o wpisie.

Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.