Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca lub rolnik przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłasza obiekt do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Przed podjęciem świadczenia usług przedsiębiorca lub rolnik zgłasza zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, którego wzór jest dostępny na platformie ePUAP (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych).

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy dla prowadzenia ewidencji obiektów dokonuje sprawdzenia kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu .

W przypadku kompletności danych organ właściwy - wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).

3. Usunięcie braków formalnych w zgłoszeniu i/lub załącznikach

Zgłaszający-zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Termin

7 dni

4. Ponowna weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje ponownej weryfikacji kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

5. Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 38 ust. 3 i art. 35 ust.2 i 3 ustawy o usługach turystycznych) oraz wydaje zaświadczenie o wpisie.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych Minister Sportu i Turystyki określił i opublikował na platformie ePUAP wzór zgłoszenia przez przedsiębiorcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w formie dokumentu elektronicznego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.