Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia, określa rada gminy w drodze uchwały.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Wnioskodawca – przedsiębiorca składa wniosek do organu właściwego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) ze względu na miejsce świadczenia usług.

Dokumenty

 • Zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne mogą być zastąpione oświadczeniami o tej samej treści. Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Nadto do wniosku należy dołączyć inne załączniki wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przykładowo należy wskazać, że w katalogu takich załączników mogą się znaleźć takie dokumenty jak:
  • Dokument zatwierdzający zakład do prowadzenia działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności.
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
  • Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  • Opinia lub decyzja z zakresu ochrony środowiska.
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dotycząca planowanej lokalizacji spalarnia.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

4. Wydanie decyzji

Organ właściwy (Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta) wydaje zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

616,00 zł

Co przygotować na start

 1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.