Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Data publikacji: 2013-05-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-28 12:42
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia, określa rada gminy w drodze uchwały.

Rezultat procedury

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Wnioskodawca – przedsiębiorca składa wniosek do organu właściwego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) ze względu na miejsce świadczenia usług.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

  3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

  4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

  5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

  6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

  zwiń sekcję
 2. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 4. Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Informacje dodatkowe
 • Zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne mogą być zastąpione oświadczeniami o tej samej treści. Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Nadto do wniosku należy dołączyć inne załączniki wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przykładowo należy wskazać, że w katalogu takich załączników mogą się znaleźć takie dokumenty jak:
  • Dokument zatwierdzający zakład do prowadzenia działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności.
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
  • Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  • Opinia lub decyzja z zakresu ochrony środowiska.
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dotycząca planowanej lokalizacji spalarnia.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Opłaty
Kwota:
616,00 PLN
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 4. Wydanie decyzji

Organ właściwy (Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta) wydaje zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zezwolenie powinno określać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

  2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;

  3) termin podjęcia działalności;

  4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;

  5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;

  6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

  zwiń sekcję
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.