Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Data publikacji: 2012-02-13 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-12-23 10:52
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Nysa
ul. Moniuszki 9/10, 48-300 Nysa
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.
Rodzaj
Działalność regulowana
Ustawowy czas realizacji
7 dni
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 7120B Pozostałe badania i analizy techniczne (?)
Uczestnicy procedury
 • Przedsiębiorca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Warunki
Warunki wejściowe

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

lub

2. wydanie decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie oraz złożył wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów może prowadzić działalność regulowaną objętą wnioskiem:

a) po uzyskaniu wpisu do rejestru potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem,

b) po upływie 14 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem – w przypadku gdy organ nie wydał zaświadczenia w wymaganym siedmiodniowym terminie.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej składa wniosek wraz z załącznikami do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. W takim przypadku organ ewidencyjny przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu rejestrowego. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

  1) firmę przedsiębiorcy;

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

  4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

  5) zakres badań;

  6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Oświadczenie powinno również zawierać:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  zwiń sekcję
  Wzór oświadczenia (wzór papierowy)
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
Podmiot ubiegający się o wpis jest zobowiązany, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, do uiszczenia opłaty skarbowej (cz. I, pkt. 36 Załącznika do ustawy).
Kwota:
412,00 PLN
Uczestnicy
 • Przedsiębiorca
Krok 2. Weryfikacja materialno - prawna i formalna wniosku o wpis

Starosta prowadzący rejestr bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

1. W przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem lub przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia dokonania wpisu.

2. W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, organ przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku.

3. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku (oraz wymaganego oświadczenia) organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia wniosku organ nie podejmuje żadnych czynności a wnioskodawca nie może legalnie działać.

4. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie uiścił należności tytułem opłaty skarbowej organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do ich wniesienia.

5. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ wydaje postanowienie o zwrocie wniosku.

6. W przypadku, gdy: nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opłata skarbowa została wpłacona, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, lub minęło 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, starosta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni.

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Krok 3. Wpis do rejestru działalności regulowanej

Starosta dokonuje wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Termin
7 dni
Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Krok 4. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej

Starosta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Odmowa dokonania wpisu do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Brak wpisu w ustawowo przewidzianym terminie, pomimo spełnienia warunków materialno – prawnych oraz formalnych. Podmiot, którego w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru nie wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wpis ani nie wydano decyzji o odmowie wpisu, w przypadku gdy organ prowadzący rejestr nie dokonał wpisu, może podjąć wykonywanie działalności regulowanej. W takim przypadku podjęcie działalności może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.