Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego

Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zezwolenie cofane jest przez KNF na wniosek brokera ubezpieczeniowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Wnioskodawca składa wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

W przypadku stwierdzenia braków formalnych KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

3. Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia

KNF cofa zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji w drodze decyzji.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania przed KNF na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Do decyzji Komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Na jego podstawie uznać należy, iż strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.