Zmiana wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii ubiegający się o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na terenie, której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt

Lekarz weterynarii ubiegający się o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na terenie, której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W) weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku ORL-W wzywa do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków formalnych wniosku, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Zmiana wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje zmiany wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt albo odmawia dokonania takiej zmiany wpisu. Zmiana lub odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, która jest przekazywana wnioskodawcy.

Rejestr prowadzony jest w formie księgi papierowej i w systemie elektronicznym. ORL-W dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionych rejestrach.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

4. Przekazanie informacji o dokonanych zmianach w rejestrze

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje do właściwego ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, informację o wydanych decyzjach w sprawie zmiany wpisu w rejestrze. Informacja przekazywana jest w postaci wyciągu z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013.

2. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o zmianie wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w sprawach wpisu, odmowy wpisu do rejestru i skreślenia z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Odmowa zmiany wpisu w rejestrze skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały ORL-W, którą wnioskodawca może zaskarżyć do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.