Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy zobowiązany jest do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu. Warunkiem koniecznym jest zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, a także przyjęcie przez przenoszącego wszystkich warunków zawartych w tej decyzji. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (albo wojewody – w przypadku terenów zamkniętych), który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin
  • Urzędy Wojewódzkie

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (albo wojewody – w przypadku terenów zamkniętych), który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wojewody w przypadku terenów zamkniętych), który ma przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej m.in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i wymaganych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

3. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

1. Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2. Organ właściwy nie może przenieść decyzji o warunkach zabudowy po stwierdzeniu jej wygaśnięcia w wyniku:

  • uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę,
  • uchwalenia miejscowego planu dla terenu, którego dotyczy decyzja (o odmiennych ustaleniach).

W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

3. W przypadku, gdy organ właściwy nie może przenieść decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (np. wskutek braku zgody podmiotu, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nieprzyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Wnioskodawca ubiegający się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód uiszczenia następujących opłat:

  • 56,00 zł opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowej polegającej na przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z częścią I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
  • 17,00 zł za ewentualne pełnomocnictwo (zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Procedura odwoławcza przeprowadzana jest zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi właściwe samorządowe kolegium odwoławcze. W przypadku, gdy decyzję o warunkach zabudowy (dotyczącą terenów zamkniętych) przenosi wojewoda, to organem odwoławczym jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.