Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kupiłeś nieruchomość z wydaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy? Chcesz zrealizować inwestycję wymienioną w tej decyzji? Przenieś na siebie decyzję o warunkach zabudowy. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy zobowiązany jest do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu. Warunkiem koniecznym jest zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, a także przyjęcie przez przenoszącego wszystkich warunków zawartych w tej decyzji. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (albo wojewody – w przypadku terenów zamkniętych), który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin
  • Urzędy Wojewódzkie
  • Urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (albo wojewody – w przypadku terenów zamkniętych), który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wojewody w przypadku terenów zamkniętych), który ma przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

1. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

2. Jeśli nie chcesz przekazać do urzędu oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie wniosku albo pełnomocnictwa, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urzędnik na wniosku potwierdzi opłatę. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.

2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksem postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.).

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej m.in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i wymaganych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.). Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

3. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

1. Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2. Organ właściwy nie może przenieść decyzji o warunkach zabudowy po stwierdzeniu jej wygaśnięcia w wyniku:

  • uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę,
  • uchwalenia miejscowego planu dla terenu, którego dotyczy decyzja (o odmiennych ustaleniach).

W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

3. W przypadku, gdy organ właściwy nie może przenieść decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (np. wskutek braku zgody podmiotu, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nieprzyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Wnioskodawca ubiegający się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód uiszczenia następujących opłat:

  • 56 zł opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowej polegającej na przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z częścią I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Nie płacisz za przeniesienie decyzji, jeśli dotyczy ona budownictwa mieszkaniowego.
  • 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo (zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

1. Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej) Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organy, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli decyzję wydał wojewoda, to odwołanie złóż do Ministra Inwestycji i Rozwoju (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego). Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.