Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj siedzibę.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Data publikacji: 2013-11-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-24 13:26
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
 • 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (?)
 • 8690A Działalność fizjoterapeutyczna (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Warunki
Warunki wejściowe

Podmiotem uprawnionym do realizacji procedury jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej.

Uwaga - o wpis nie może ubiegać się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rezultat procedury

1. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

2. Odmowa wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wypełnionego wniosku

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Wojewódzkiego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Dokument określający status prawny wnioskodawcy (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W szczególności statut lub umowa.

  zwiń sekcję
 3. Dokument potwierdzający istnienie jednostki
 4. Informacja o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 6. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 7. Program dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych
 8. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG
 9. Statut wnioskodawcy
 10. Informacja o posiadanym rachunku bankowym
Informacje dodatkowe
 • Dołącza się zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) albo aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną). Dokument potwierdzający istnienie jednostki dołącza się w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 • Informacja o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych powinna dotyczyć okresu ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, oraz uwzględniać rodzaje i formy tej działalności oraz liczbę osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością.
 • Statut wnioskodawcy dołącza się w przypadku jego posiadania.
 • Program/programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych powinien uwzględniać rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których turnus jest adresowany, oraz określać skład kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Ocena spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie:

- informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;

- załączonych do wniosku dokumentów;

- opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;

- a także stwierdzenia:

a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,

b) udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku organizatora turnusów,

c) zgodności programów turnusów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 8, z art. 10c ust. 6 ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień zawiadomienie wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Uczestnicy
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 3. Wpisanie do rejestru

1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje się, nadając organizatorowi tych turnusów numer wpisu określany w następujący sposób:

 • symbol rejestru organizatorów tych turnusów - "OR";
 • numer statystyczny województwa;
 • numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;
 • ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Zawiadomienie wnioskodawcy o wpisaniu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,

3. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wraz z uzasadnieniem

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej organizatora turnusów;

2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz datę ważności tego wpisu;

3) oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów wraz z oznaczeniem niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, dla których są organizowane te turnusy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Wpis do rejestru ośrodków, jak też wykreślenie z tego rejestru następuje w formie zawiadomienia, które nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lecz jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W związku z tym nie istnieją podstawy prawne do złożenia odwołania na podstawie przepisów Kpa.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.