Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do realizacji procedury jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej.

Uwaga - o wpis nie może ubiegać się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Wojewódzkie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Usługę zrealizujesz w:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wypełnionego wniosku

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Wojewódzkiego.

Dokumenty

 • Dołącza się zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) albo aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną). Dokument potwierdzający istnienie jednostki dołącza się w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 • Informacja o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych powinna dotyczyć okresu ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, oraz uwzględniać rodzaje i formy tej działalności oraz liczbę osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością.
 • Statut wnioskodawcy dołącza się w przypadku jego posiadania.
 • Program/programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych powinien uwzględniać rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których turnus jest adresowany, oraz określać skład kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Ocena spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie:

- informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;

- załączonych do wniosku dokumentów;

- opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;

- a także stwierdzenia:

a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,

b) udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku organizatora turnusów,

c) zgodności programów turnusów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 8, z art. 10c ust. 6 ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień zawiadomienie wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wpisanie do rejestru

1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje się, nadając organizatorowi tych turnusów numer wpisu określany w następujący sposób:

 • symbol rejestru organizatorów tych turnusów - "OR";
 • numer statystyczny województwa;
 • numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;
 • ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Zawiadomienie wnioskodawcy o wpisaniu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,

3. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wraz z uzasadnieniem

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej organizatora turnusów;

2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz datę ważności tego wpisu;

3) oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów wraz z oznaczeniem niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, dla których są organizowane te turnusy.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Wpis do rejestru ośrodków, jak też wykreślenie z tego rejestru następuje w formie zawiadomienia, które nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lecz jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W związku z tym nie istnieją podstawy prawne do złożenia odwołania na podstawie przepisów Kpa.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.