Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
Data publikacji: 2012-08-31 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-10-30 12:12
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Środowiska
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Ministerstwo Środowiska
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1) organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Środowiska jako organ I instancji,

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej - właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego;

3) dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Nowa Słupia
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Przystąpienie do wykonywania robót geologicznych.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
30 dni
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
 • 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (?)
 • 4312Z Przygotowanie terenu pod budowę (?)
 • 0910Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (?)
 • 0990Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Minister - Ministerstwo Środowiska
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
 • Dyrektor - Urzędy Morskie
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłoszenia dokonuje koncesjobiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

Zakres robót geologicznych:

Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Natomiast projekty robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, albo wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych nie wymagają zatwierdzenia, ale należy je zgłosić staroście. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu Ministrowi Środowiska. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Minister Środowiska, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Natomiast, w przypadku, gdy roboty te dotyczą obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez Ministra Środowiska, na zasadach określonych w art. 80 ust. 4, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Dokonanie zgłoszenia.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Wnioskodawca pisemnie zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego oraz właściwemu dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgłoszenie określa:

  a) wnioskodawcę, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, wraz z numerami NIP lub KRS,

  b) decyzję administracyjną stanowiącą podstawę prowadzenia robót geologicznych – koncesję albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych (organ wydający, data, znak koncesji lub decyzji),

  c) zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych,

  d) rodzaj robót geologicznych,

  e) podstawowe dane dotyczące robót geologicznych,

  f) imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

  zwiń sekcję
 2. Dokument określający status prawny wnioskodawcy [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W szczególności statut lub umowa.

  zwiń sekcję
Informacje dodatkowe

Dokumentem potwierdzającym, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jest, np. odpis z KRS.

Termin

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja zgłoszenia

Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji w systemie obiegu dokumentów, z którego korzysta urząd obsługujący ten organ. Rejestracja zgłoszenia nie wymaga przekazania przez organ pisemnego potwierdzenia tego faktu.

Termin
30 dni
Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Minister - Ministerstwo Środowiska
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
 • Dyrektor - Urzędy Morskie
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.