Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Przystąpienie do wykonywania robót geologicznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłoszenia dokonuje koncesjobiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

Zakres robót geologicznych:

Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Natomiast projekty robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, albo wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych nie wymagają zatwierdzenia, ale należy je zgłosić staroście. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu Ministrowi Środowiska. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Minister Środowiska, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Natomiast, w przypadku, gdy roboty te dotyczą obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez Ministra Środowiska, na zasadach określonych w art. 80 ust. 4, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1) organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Środowiska jako organ I instancji,

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej - właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego;

3) dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Nowa Słupia
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Wnioskodawca pisemnie zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego oraz właściwemu dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Dokumenty

Dokumentem potwierdzającym, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jest, np. odpis z KRS.

Termin

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

2. Rejestracja zgłoszenia

Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji w systemie obiegu dokumentów, z którego korzysta urząd obsługujący ten organ. Rejestracja zgłoszenia nie wymaga przekazania przez organ pisemnego potwierdzenia tego faktu.

Termin

30 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
  • 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.