Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI
Data publikacji: 2012-08-31 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-12-31 09:12
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Wyższy Urząd Górniczy
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Ministerstwo Środowiska
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Nowa Słupia
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Przystąpienie do wykonywania robót geologicznych.
Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
30 dni
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
 • 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (?)
 • 4312Z Przygotowanie terenu pod budowę (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Minister - Ministerstwo Środowiska
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Dyrektor - Urzędy Morskie
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłoszenia dokonuje koncesjobiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac.

 

Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych:

1) właściwemu organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Środowiska jako organ I instancji,

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej terenowemu organowi administracji morskiej oraz

3) organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

 

Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe, podlegają projekty robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskanie koncesji. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Dokonanie zgłoszenia.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Koncesjobiorca jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót.

W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgłoszenie zawiera:

  a) zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

  b) określenie rodzaju robót,

  c) podstawowe dane dotyczące prac geologicznych,

  d) imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności,

  e) oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP lub KRS.

  zwiń sekcję
 2. Dokument określający status prawny wnioskodawcy (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W szczególności statut lub umowa.

  zwiń sekcję
Termin
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja zgłoszenia

Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji.

Termin
30 dni
Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Minister - Ministerstwo Środowiska
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Dyrektor - Urzędy Morskie
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Akty prawne
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.