Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
Data publikacji: 2012-08-10 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-26 13:37
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Specjalistyczny Urząd Górniczy
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Wniosek składa się do tego organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

 

UWAGA

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydał pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tucholi
Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Przeniesienie na nowego inwestora decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Dyrektor - Specjalistyczny Urząd Górniczy
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

1. W przypadku zmiany właściciela działki lub terenu, dla których organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym w sprawie robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane), to nowy właściciel ma obowiązek przeniesienia na siebie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Zgodę na przeniesienie tej decyzji musi wyrazić strona, na rzecz której przedmiotowa decyzja została wydana. Wyżej wymienione pozwolenie musi być ważne, to znaczy prace budowlane nie mogły zostać przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, lub też w przypadku, gdy prace budowlane nie zostały rozpoczęte, to decyzja musi być ostateczna krócej niż trzy lata od daty złożenia wniosku o jej przeniesienie. Strona, na którą przenoszone jest pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji oraz musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu.

 

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych należy złożyć do organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o wznowieniu robót budowlanych. W przypadku, gdy decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydał organ wyższej instancji w wyniku procedury odwoławczej, to o przeniesienie tej decyzji należy się zwrócić do organu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji (takie stanowisko zajmują sądy administracyjne).

 

3. Stronami w postępowaniu o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, pomiędzy którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Właściwy organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, która umożliwia nowemu właścicielowi działki lub terenu kontynuowanie prac budowlanych. Wnioskodawca, na rzecz którego przeniesiono decyzję, staje się uczestnikiem procesu budowlanego jako inwestor. Jest on zobowiązany do kontynuowania inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

 

2. Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, w przypadku np. braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, lub też nieprzyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, który ma przenieść decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór wniosku nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
 4. Zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 6. Pełnomocnictwo
Informacje dodatkowe

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wnioskodawca).

2. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

3. Pełnomocnictwo należy dołączyć, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

Opłaty
 • 90,00 zł – za przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych,
 • 17,00 zł – za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i wymaganych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Dyrektor - Specjalistyczny Urząd Górniczy
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Krok 3. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

1. Organ administracji nadzoru budowlanego dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2.W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

3. W przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego nie może przenieść decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (np. wskutek braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Dyrektor - Specjalistyczny Urząd Górniczy
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.