Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podmiot wnioskujący o wydanie wypisu, czy wyrysu nie musi wykazywać interesu prawnego czy nawet interesu faktycznego (przyczyn zainteresowania). Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego jak i archiwalnego planu. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego, ze względu na lokalizację terenu objętego wnioskiem, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego (ze względu na lokalizację obszaru objętego wnioskiem) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca może od odpowiedniego organu uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosku. W przypadku braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty skarbowej organ właściwy informuje wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków wniosku lub konieczności uregulowania opłaty skarbowej. Informacja ta może zawierać wskazany termin, po którego naruszeniu wypis i wyrys nie zostaną wydane. Należy podkreślić, iż wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest czynnością materialno-techniczną, której nie regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem organ właściwy nie może wezwać do usunięcia braków wniosku czy uiszczenia opłaty skarbowej w trybie art. 64 § 2 oraz art. 261 k.p.a.

2. Organ właściwy sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla wnioskowanego obrazu taki plan nie obowiązuje (lub nie obowiązywał) to informuje się o tym wnioskodawcę, a wypis i wyrys nie może zostać wydany. W takim przypadku wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

3. Przygotowanie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. W przypadku, gdy wniosek był kompletny lub został poprawnie uzupełniony, organ właściwy przygotowuje i wydaje wnioskodawcy wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy wniosek.

2. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest wyższa od uiszczonej przez wnioskodawcę, to jest on informowany o tym fakcie. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wydany po uregulowaniu wymaganej opłaty skarbowej.

3. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest niższa od uiszczonej przez wnioskodawcę to jest on informowany o tym fakcie w piśmie przewodnim przekazującym wypis i wyrys. W takim przypadku nadpłacona opłata skarbowa może zostać zwrócona na wniosek wnioskodawcy (opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty).

Dokumenty

Termin

14 dni

Ile zapłacisz

1. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) Od wypisu:

• do 5 stron - 30 złotych,

• powyżej 5 stron - 50 złotych.

2) Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4. Nie może to być więcej niż 200 złotych.

2. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje to pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał przedmiotowy wypis i wyrys. W praktyce wnioskodawca, częstokroć przed złożeniem wniosku stara się dowiedzieć o wysokości opłaty skarbowej. Czasami, organ wydający wypis i wyrys, po złożeniu wniosku informuje wnioskodawcę o wysokości opłaty. Część organów pobiera tzw. opłatę minimalną, a ewentualna różnica regulowana jest po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

3. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jak możesz się odwołać

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Warto wiedzieć

Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta nie ma podstawy prawnej, aby uzależniać wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.