Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji: 2013-04-26 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-11-03 15:32
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
  • Wnioskodawca
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podmiot wnioskujący o wydanie wypisu, czy wyrysu nie musi wykazywać interesu prawnego czy nawet interesu faktycznego (przyczyn zainteresowania). Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego jak i archiwalnego planu. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego, ze względu na lokalizację terenu objętego wnioskiem, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Rezultat procedury

Wnioskodawca otrzymuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organ ma 14 dni na wydanie wypisu i wyrysu. W praktyce organy wydają ten dokument w terminie od 7 dni do miesiąca.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego (ze względu na lokalizację obszaru objętego wnioskiem) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca może od odpowiedniego organu uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłaty
1. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) Od wypisu:

• do 5 stron - 30 złotych,

• powyżej 5 stron - 50 złotych.

2) Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4. Nie może to być więcej niż 200 złotych.

2. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje to pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał przedmiotowy wypis i wyrys. W praktyce wnioskodawca, częstokroć przed złożeniem wniosku stara się dowiedzieć o wysokości opłaty skarbowej. Czasami, organ wydający wypis i wyrys, po złożeniu wniosku informuje wnioskodawcę o wysokości opłaty. Część organów pobiera tzw. opłatę minimalną, a ewentualna różnica regulowana jest po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

3. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
Uczestnicy
  • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosku. W przypadku braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty skarbowej organ właściwy informuje wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków wniosku lub konieczności uregulowania opłaty skarbowej. Informacja ta może zawierać wskazany termin, po którego naruszeniu wypis i wyrys nie zostaną wydane. Należy podkreślić, iż wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest czynnością materialno-techniczną, której nie regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem organ właściwy nie może wezwać do usunięcia braków wniosku czy uiszczenia opłaty skarbowej w trybie art. 64 § 2 oraz art. 261 k.p.a.

2. Organ właściwy sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla wnioskowanego obrazu taki plan nie obowiązuje (lub nie obowiązywał) to informuje się o tym wnioskodawcę, a wypis i wyrys nie może zostać wydany. W takim przypadku wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Uczestnicy
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Przygotowanie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. W przypadku, gdy wniosek był kompletny lub został poprawnie uzupełniony, organ właściwy przygotowuje i wydaje wnioskodawcy wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy wniosek.

2. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest wyższa od uiszczonej przez wnioskodawcę, to jest on informowany o tym fakcie. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wydany po uregulowaniu wymaganej opłaty skarbowej.

3. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest niższa od uiszczonej przez wnioskodawcę to jest on informowany o tym fakcie w piśmie przewodnim przekazującym wypis i wyrys. W takim przypadku nadpłacona opłata skarbowa może zostać zwrócona na wniosek wnioskodawcy (opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty).

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Termin
14 dni
Uczestnicy
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Informacje dodatkowe

Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta nie ma podstawy prawnej, aby uzależniać wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.