Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymania wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podmiot wnioskujący o wydanie wypisu, czy wyrysu nie musi wykazywać interesu prawnego czy nawet interesu faktycznego (przyczyn zainteresowania). Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego, ze względu na lokalizację terenu objętego wnioskiem, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2. Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W praktyce, powinien on zawierać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane ewidencyjne nieruchomości, której ma dotyczyć wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niektóre organy wymagają przedłożenia mapy zasadniczej z zaznaczonym obszarem, dla którego ma zostać wydany wypis i wyrys.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Miasta Ruda Śląska
ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego (ze względu na lokalizację obszaru objętego wnioskiem) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca może od odpowiedniego organu uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosku. W przypadku braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty skarbowej organ właściwy informuje wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków wniosku lub konieczności uregulowania opłaty skarbowej. Informacja ta może zawierać wskazany termin, po którego naruszeniu wypis i wyrys nie zostaną wydane. Należy podkreślić, iż wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest czynnością materialno-techniczną, której nie regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem organ właściwy nie może wezwać do usunięcia braków wniosku czy uiszczenia opłaty skarbowej w trybie art. 64 § 2 oraz art. 261 k.p.a.

2. Organ właściwy sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla wnioskowanego obrazu takie studium nie obowiązuje (lub nie obowiązywało) to informuje się o tym wnioskodawcę, a wypis i wyrys nie może zostać wydany. W takim przypadku wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

3. Przygotowanie i wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1. W przypadku, gdy wniosek był kompletny lub został poprawnie uzupełniony, organ właściwy przygotowuje i wydaje wnioskodawcy wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy wniosek.

2. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest wyższa od uiszczonej przez wnioskodawcę, to jest on informowany o tym fakcie. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie wydany po uregulowaniu wymaganej opłaty skarbowej.

3. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest niższa od uiszczonej przez wnioskodawcę to jest on informowany o tym fakcie w piśmie przewodnim przekazującym wypis i wyrys. W takim przypadku nadpłacona opłata skarbowa może zostać zwrócona na wniosek wnioskodawcy (opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty).

Dokumenty

Termin

14 dni

Ile zapłacisz

1. O wysokości opłat za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi część 1, punkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

1) Od wypisu:

• do 5 stron - 30 złotych,

• powyżej 5 stron - 50 złotych.

2) Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4. Nie może to być więcej niż 200 złotych.

2. Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powoduje to pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał przedmiotowy wypis i wyrys. W praktyce wnioskodawca, częstokroć przed złożeniem wniosku, stara się dowiedzieć o wysokości opłaty skarbowej. Czasami, organ wydający wypis i wyrys, po złożeniu wniosku informuje wnioskodawcę o wysokości opłaty. Część organów pobiera tzw. opłatę minimalną, a ewentualna różnica regulowana jest po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

3. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jak możesz się odwołać

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Warto wiedzieć

Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta nie ma podstawy prawnej, aby uzależniać wydanie wypisu i wyrysu ze studium od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.