Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI
Data publikacji: 2013-11-26 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-02-03 13:04
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Miasta i Gminy Szubin
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Rodzaj
Inne
Wynik procedury

Po akceptacji deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości organ wykonawczy informuje go o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze danej gminy.

 

W przypadkach określonych przez Art. 6p ustawy (nie uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiszczenie jej w wysokości niższej od należnej) deklaracja lub decyzja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji organ właściwy (wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny) ze względu na położenie nieruchomości wydaje decyzję o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
Warunki
Warunki wejściowe

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i zbierania tych odpadów.

Na mocy odpowiedniej uchwały rady gminy, obowiązki te przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie uchwały rady gminy i zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada gminy ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności zgodnie z uchwalonymi zasadami określającymi stawki tych opłat.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Podmiotem uprawnionym do realizacji procedury jest właściciel nieruchomości.

Zgodnie z Art. 2.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Po akceptacji deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości organ wykonawczy informuje go o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze danej gminy.

 

W przypadkach określonych przez Art. 6p ustawy (nie uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiszczenie jej w wysokości niższej od należnej) deklaracja lub decyzja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji organ właściwy (wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny) ze względu na położenie nieruchomości wydaje decyzję o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie dokumentu deklaracji

Wnioskodawca – właściciel nieruchomości (zamieszkałej lub niezamieszkałej) ma obowiązek złożenia deklaracji dla każdej z nieruchomości, której jest właścicielem zgodnie z wzorem obowiązującym dla danej gminy i w ustalonych przez ustawę terminach.

Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego.

Organem właściwym do którego składana jest deklaracja jest wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny, ze względu na położenie nieruchomości.

Deklaracja może być (jeśli warunki i tryb składania określa uchwała rady gminy) składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80 a Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi – 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez organ rachunek bankowy.

Dokumenty

Zgłaszający składa ewentualne inne załączniki (o ile zostały określone w uchwale rady gminy) np.:

inne oświadczenia (np. dotyczące zgodności podanych danych ze stanem faktycznym i prawnym; wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,wyrażenia zgody na komunikację drogą elektroniczną).

 

Wzór deklaracji określony przez uchwałę rady gminy może ponadto zawierać:

 • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji
 • pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; informacje o terminach i miejscu składania deklaracji
 • ewentualnie warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dostępne pliki
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji uchwalany jest przez radę gminy jako akt prawa miejscowego.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja powinna zawierać następujące dane:

 • datę złożenia deklaracji;
 • okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (pierwsza deklaracja, korekta/zmiana deklaracji);
 • dane składającego deklarację (właściciela nieruchomości);
 • adres zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację;
 • adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne;
 • oświadczenie czy na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone w sposób selektywny;
 • oświadczenia zgodnie z uchwałą rady gminy niezbędne do prawidłowego wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • określenie niezbędnych składników i stawek oraz sposobu wyliczenia łącznej wysokości kwoty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Rada gminy może wymagać podania w deklaracji następujących danych:

            a.) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

            b.) numer telefonu właściciela nieruchomości;
            c.) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
            d.) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Pełnomocnictwo
Umowa dzierżawy
Umowa na odbiór odpadów
Umowa na wspólne korzystanie z pojemników
Umowa najmu
Termin

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna dokumentu deklaracji i załączników

Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonej deklaracji .

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków.

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
Krok 3. (warunkowy) Usunięcie braków formalnych dokumencie deklaracji, złożenie wyjaśnień

Wnioskodawca zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych i/lub składa wyjaśnienia, oświadczenia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje wnioskodawca przesyła lub przekazuje do organu właściwego.

Termin
7 dni
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 4. (warunkowy) Ponowna weryfikacja formalna dokumentu deklaracji

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności złożonych dokumentów (deklaracji i ewentualne załączniki).

W przypadku nie usunięcia braków w złożonych dokumentach (deklaracja, ew. załączniki) w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ właściwy przygotowuje i wysyła do wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
Krok 5. Weryfikacja merytoryczna dokumentu deklaracji i załączników

Organ właściwy weryfikuje podane przez wnioskodawcę w dokumencie deklaracji i ewentualnych załącznikach dane.

W przypadku stwierdzonych nieścisłości lub niepoprawności danych organ wykonawczy wzywa pisemnie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o dodatkowe dokumenty i/lub oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.

Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ może wszcząć postępowanie wyjaśniające na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, można również wziąć pod uwagę ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Rada gminy, zgodnie z art. 6n ust. 2 ww. ustawy, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Nie uzupełnienie deklaracji w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, o którym to postępowaniu informuje organ wykonawczy wnioskodawcę (właściciela nieruchomości).

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
Krok 6. (warunkowy) Wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadkach określonych przez z ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Art. 6o. w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Złożenie przez właściciela nieruchomości wyjaśnień w terminie wskazanym w wezwaniu i akceptacja ich przez organ wykonawczy powoduje wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

Decyzja przesyłana jest do właściciela nieruchomości wraz z informacją organu wykonawczego o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia ustalonej w wyniku postępowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
Krok 7. Przesłanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją

Po akceptacji deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości organ wykonawczy informuje go o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze danej gminy.

W przypadkach określonych przez Art. 6p ustawy (nie uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiszczenie jej w wysokości niższej od należnej) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dokumenty
Dostępne pliki
Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Uczestnicy
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
Pozostałe informacje
Przebieg alternatywny

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Sposoby prewencji

Zgodnie z przepisami (KPA, Ordynacja podatkowa) w przypadku wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje dodatkowe

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, które zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadania te może przejąć związek międzygminny.

Obowiązki gminy:

 • utrzymanie czystości i porządku w gminach;
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • ustanowienie systemu selektywnego zbierania odpadów.

W razie wykonywania przez związek międzygminny w/w zadań określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.