Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wywiązanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1)    w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2)    w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i zbierania tych odpadów. Na mocy odpowiedniej uchwały rady gminy, obowiązki te przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie uchwały rady gminy i zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.

Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada gminy ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności zgodnie z uchwalonymi zasadami określającymi stawki tych opłat.

Rada gminy określając stawki opłat stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań gminy dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

 

Podmiotem uprawnionym do realizacji procedury jest właściciel nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części określonej zgodnie z art. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie dokumentu deklaracji

Wnioskodawca – właściciel nieruchomości (zamieszkałej lub niezamieszkałej) ma obowiązek złożenia deklaracji dla każdej z nieruchomości, której jest właścicielem zgodnie ze wzorem obowiązującym dla danej gminy i w ustalonych przez ustawę terminach.

Organem, do którego składana jest deklaracja, jest wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego. Deklaracja może być (jeśli warunki i tryb składania określa uchwała rady gminy) składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Zgłaszający (właściciel nieruchomości) składa załączniki określone w uchwale rady gminy oraz inne oświadczenia (np. dotyczące zgodności podanych danych ze stanem faktycznym i prawnym; wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,wyrażenia zgody na komunikację drogą elektroniczną).

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez organ rachunek bankowy.

Termin

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Weryfikacja formalna dokumentu deklaracji i załączników

Wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonej deklaracji.

Dane, które zawiera deklaracja oraz wymagane załączniki określa uchwała rady gminy jako akt prawa miejscowego.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych, organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków.

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

3. Usunięcie braków formalnych w dokumencie deklaracji, złożenie wyjaśnień

Wnioskodawca zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych i/lub składa wyjaśnienia, oświadczenia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje wnioskodawca przekazuje do organu wskazanego w wezwaniu.

Termin

7 dni

4. Ponowna weryfikacja formalna złożonej deklaracji

Wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności złożonych dokumentów (deklaracji i wymaganych załączników).

W przypadku nieusunięcia braków w złożonych dokumentach w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ wykonawczy przygotowuje i wysyła do wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty

5. Weryfikacja merytoryczna dokumentu deklaracji i załączników

Organ wykonawczy (wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny) weryfikuje podane przez wnioskodawcę w dokumencie deklaracji i ewentualnych załącznikach dane.

W przypadku stwierdzonych nieścisłości lub niepoprawności danych, organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o dodatkowe dokumenty i/lub oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.

Zgodnie z art. 6q. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ może wszcząć postępowanie wyjaśniające na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, można również wziąć pod uwagę ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Rada gminy na podstawie z art. 6n. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

6. Wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadkach określonych w art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt/burmistrz/prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Decyzja przesyłana jest do właściciela nieruchomości wraz z informacją organu wykonawczego o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia ustalonej w wyniku postępowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

7. Przesłanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją

Po akceptacji deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny informuje go o wysokości, terminach i sposobie wnoszenia opłaty (numer konta bankowego) za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze danej gminy.

W przypadkach nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiszczenie jej w wysokości niższej od należnej, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dokumenty

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ile będziesz czekać

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Jak możesz się odwołać

Właściciel nieruchomości może złożyć odwołanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Warto wiedzieć

Rada gminy w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w ustawie w zależności od:

  • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
  • powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz ustala stawkę takiej opłaty lub stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.