Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Dokonanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  Art. 84.1 , Art. 86.1, Art. 87.1:

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić podmiot (przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, rolnik lub dostawca) który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa.

Zgłoszenia, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

 • Dla przedsiębiorców:

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 • Dla rolników - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rolnika
 • Dla dostawców - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy - w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

W związku z Art. 136. 1. i 2 „nowej” ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r., wpis przedsiębiorców i dostawców do rejestru przedsiębiorców i rolników do rejestru rolników dokonany na podstawie „starej” ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r., zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie „nowej” ustawy tj. do 27 lipca 2013 r.

Jednocześnie z Art. 136. 3 nakłada obowiązek na dotychczasowe podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym (przedsiębiorcy, rolnicy, dostawcy) :

Podmioty, które zgodnie z Art. 84 ust. 1, Art. 86 ust. 1 i Art. 87 ust. 1 niniejszej ustawy mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu odpowiednio materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, wpisane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio do rejestru, o którym mowa w ust. 1 lub 2, mogą nadal prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, pod warunkiem że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgłoszą wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzenie obrotu tym materiałem.

Znaczy to, że podlegające zgłoszeniu podmioty wykonujące obrót materiałem siewnym i mające zamiar prowadzenia nadal takiego obrotu muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 27 lipca 2013 r.

 

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Podmiot zgłaszający:

 • przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) prowadzący obrót materiałem siewnym;
 • rolnik (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) prowadzących wytwarzanie i obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych;
 • dostawca (w rozumieniu przepisów ustawy o nasiennictwie).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenia, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Podmioty podlegające dotychczasowemu zgłoszeniu wykonujące obrót materiałem siewnym i mające zamiar prowadzenia nadal takiego obrotu muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 27 lipca 2013 r.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wnioskodawca składa wniosek do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:

 • Dla przedsiębiorców - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Dla rolników - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rolnika
 • Dla dostawców - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy - w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Usługę zrealizujesz w:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Partyzantów 7/9, 75-411 Koszalin

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie dokumentu zgłoszenia

Podmioty (dotychczas wpisane do odpowiednich rejestrów) - przedsiębiorcy wpisani do Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, rolnicy wpisani do Rejestru rolników oraz dostawcy wpisani do Rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów dotychczasowych ustaw (ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie oraz , ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin),

oraz

podmioty – (przedsiębiorcy, rolnicy oraz dostawcy), którzy nie figurowali w w/w rejestrach, a mający zamiar prowadzić obrót materiałem siewnym, oraz obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli, w tym wytwarzanie materiału siewnego tych grup roślin

mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, w przypadku, gdy przedsiębiorcą lub dostawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, miejsce zamieszkania rolnika.

Dokumenty

W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin

Zgłoszenia, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Podmioty podlegające dotychczasowemu zgłoszeniu wykonujące obrót materiałem siewnym i mające zamiar prowadzenia nadal takiego obrotu muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 27 lipca 2013 r.

2. Weryfikacja formalna dokumentu zgłoszenia

Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym przez określony podmiot dokumencie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

3. Usunięcie braków formalnych dokumencie zgłoszenia

Zgłaszający zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub składa wyjaśnienia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego.

Termin

7 dni

4. Ponowna weryfikacja formalna dokumentu zgłoszenia

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności danych zawartych w złożonym dokumencie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ właściwy wysyła do zgłaszającego zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

5. Dokonanie wpisu do odpowiedniej ewidencji zgodnie ze złożonym zgłoszeniem

W przypadku poprawności i kompletności danych organ właściwy wpisuje zgłaszającego (przedsiębiorcę, rolnika lub dostawcę) do odpowiedniej ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Jeśli podmiotem zgłaszającym jest:

 • przedsiębiorca prowadzący obrót materiałem siewnym – do ewidencji przedsiębiorców;
 • rolnik prowadzący wytwarzanie i obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - do ewidencji rolników,
 • dostawca - do ewidencji dostawców

Wojewódzki inspektor po wpisaniu zgłaszającego do odpowiedniej ewidencji wydaje mu zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji zgodnie ze złożonym zgłoszeniem, zawierające numer wynikający z danej ewidencji, do której podmiot został wpisany.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie Art. 123 ust. 2:

Prowadzenie obrotu materiałem siewnym bez zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym, zagrożone jest karą, w formie opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270,00 zł.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.