Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Data publikacji: 2013-07-05 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:31
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Wnioskodawca składa wniosek do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:

 • Dla przedsiębiorców - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Dla rolników - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rolnika
 • Dla dostawców - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy - w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Partyzantów 7/9, 75-411 Koszalin
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Dokonanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
 • 0164Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (?)
 • 4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (?)
 • 4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (?)
Uczestnicy procedury
 • Zgłaszający
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Warunki
Warunki wejściowe

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  Art. 84.1 , Art. 86.1, Art. 87.1:

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić podmiot (przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, rolnik lub dostawca) który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa.

Zgłoszenia, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

 • Dla przedsiębiorców:

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 • Dla rolników - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rolnika
 • Dla dostawców - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy - w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

W związku z Art. 136. 1. i 2 „nowej” ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r., wpis przedsiębiorców i dostawców do rejestru przedsiębiorców i rolników do rejestru rolników dokonany na podstawie „starej” ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r., zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie „nowej” ustawy tj. do 27 lipca 2013 r.

Jednocześnie z Art. 136. 3 nakłada obowiązek na dotychczasowe podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym (przedsiębiorcy, rolnicy, dostawcy) :

Podmioty, które zgodnie z Art. 84 ust. 1, Art. 86 ust. 1 i Art. 87 ust. 1 niniejszej ustawy mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu odpowiednio materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, wpisane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio do rejestru, o którym mowa w ust. 1 lub 2, mogą nadal prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, pod warunkiem że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgłoszą wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzenie obrotu tym materiałem.

Znaczy to, że podlegające zgłoszeniu podmioty wykonujące obrót materiałem siewnym i mające zamiar prowadzenia nadal takiego obrotu muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 27 lipca 2013 r.

 

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Podmiot zgłaszający:

 • przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) prowadzący obrót materiałem siewnym;
 • rolnik (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) prowadzących wytwarzanie i obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych;
 • dostawca (w rozumieniu przepisów ustawy o nasiennictwie).
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie art. 84 ust.4, art. 86 ust.4, art. 87 ust.5 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisuje zgłaszającego (przedsiębiorcę, rolnika lub dostawcę) do odpowiedniej ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Na podstawie wniesionego przez podmiot zgłoszenia „zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym” Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji „przedsiębiorców” i/lub „rolników” i/lub „dostawców” prowadzących obrót materiałem siewnym, które staje się formalną podstawą do prowadzenia tej działalności.

Zaświadczenie zawiera numer podmiotu wynikający z danej ewidencji, do której podmiot został wpisany.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie dokumentu zgłoszenia

Podmioty (dotychczas wpisane do odpowiednich rejestrów) - przedsiębiorcy wpisani do Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, rolnicy wpisani do Rejestru rolników oraz dostawcy wpisani do Rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów dotychczasowych ustaw (ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie oraz , ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin),

oraz

podmioty – (przedsiębiorcy, rolnicy oraz dostawcy), którzy nie figurowali w w/w rejestrach, a mający zamiar prowadzić obrót materiałem siewnym, oraz obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli, w tym wytwarzanie materiału siewnego tych grup roślin

mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, w przypadku, gdy przedsiębiorcą lub dostawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, miejsce zamieszkania rolnika.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym zawiera odpowiednio:

  • dla przedsiębiorcy - wymagane informacje w zgłoszeniu (art. 84 ust. 3 ustawy o nasiennictwie):

  1. firma, imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy prowadzącym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  4. wskazanie rodzaju wykonywanej działalności;

  5. wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym;

  6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

  7. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora;

  8. data i podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

  • dla rolnika - wymagane informacje w zgłoszeniu (art .86 ust. 3 ustawy o nasiennictwie):

  1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres rolnika;

  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  3. wskazanie grup roślin uprawnych, których ma dotyczyć wpis do ewidencji rolników;

  4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

  5. data i podpis rolnika.

  • dla dostawcy - wymagane informacje w zgłoszeniu (art. 87 ust. 4 ustawy o nasiennictwie):

  1. imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę dostawcy, z tym że w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile ma obowiązek posługiwania się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

  3. wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z podaniem grup roślin uprawnych;

  4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

  5. data i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy.

  zwiń sekcję
 2. Pełnomocnictwo [Oryginał]
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe

W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin

Zgłoszenia, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Podmioty podlegające dotychczasowemu zgłoszeniu wykonujące obrót materiałem siewnym i mające zamiar prowadzenia nadal takiego obrotu muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 27 lipca 2013 r.

Uczestnicy
 • Zgłaszający
Krok 2. Weryfikacja formalna dokumentu zgłoszenia

Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym przez określony podmiot dokumencie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Uczestnicy
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Krok 3. (warunkowy) Usunięcie braków formalnych dokumencie zgłoszenia

Zgłaszający zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub składa wyjaśnienia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego.

Termin
7 dni
Uczestnicy
 • Zgłaszający
Krok 4. (warunkowy) Ponowna weryfikacja formalna dokumentu zgłoszenia

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności danych zawartych w złożonym dokumencie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ właściwy wysyła do zgłaszającego zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Uczestnicy
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Krok 5. Dokonanie wpisu do odpowiedniej ewidencji zgodnie ze złożonym zgłoszeniem

W przypadku poprawności i kompletności danych organ właściwy wpisuje zgłaszającego (przedsiębiorcę, rolnika lub dostawcę) do odpowiedniej ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Jeśli podmiotem zgłaszającym jest:

 • przedsiębiorca prowadzący obrót materiałem siewnym – do ewidencji przedsiębiorców;
 • rolnik prowadzący wytwarzanie i obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - do ewidencji rolników,
 • dostawca - do ewidencji dostawców

Wojewódzki inspektor po wpisaniu zgłaszającego do odpowiedniej ewidencji wydaje mu zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji zgodnie ze złożonym zgłoszeniem, zawierające numer wynikający z danej ewidencji, do której podmiot został wpisany.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Pozostałe informacje
Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie Art. 123 ust. 2:

Prowadzenie obrotu materiałem siewnym bez zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym, zagrożone jest karą, w formie opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270,00 zł.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.