Dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

Dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obroty przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku:

 • zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym np. w związku z zakończeniem prowadzonej działalności przez podatnika lub zakończeniem pracy danej kasy,
 • wymiany pamięci fiskalnej np. w związku z zapełnieniem się pamięci fiskalnej kasy lub jej awarią skutkującą wymianą,
 • rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu odzyskanej kasy, wcześniej utraconej, np. w wyniku kradzieży.

W wyżej wymienionych sytuacjach, przedsiębiorca (podatnik) w pierwszej kolejności wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Skarbowe

Wniosek o dokonanie odczytu kasy rejestrującej przedsiębiorca (podatnik) składa naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na:

1) adres siedziby - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

2) miejsce zamieszkania - w przypadku osób fizycznych,

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Przedsiębiorca (podatnik) składa wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

Termin

W terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

2. Uzgodnienie terminu odczytu

Naczelnik urzędu skarbowego uzgadnia z przedsiębiorcą (podatnikiem) i serwisantem termin dokonania odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Termin

Niezwłocznie.

3. Złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

W przypadku:

 • zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, np. w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika lub zakończeniem pracy danej kasy,
 • awarii kasy skutkującej jej wymianą,
 • rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu odzyskanej kasy, wcześniej utraconej, np. w wyniku kradzieży

przedsiębiorca (podatnik) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie.

4. Dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w siedzibie przedsiębiorcy (podatnika) lub w miejscu instalacji kasy, lub w urzędzie skarbowym w obecności przedsiębiorcy (podatnika), serwisanta oraz pracownika podlegającego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, w terminie przez nich uzgodnionym.

Serwisant kasy wykonuje raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika podlegającego naczelnikowi urzędu skarbowego. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które podpisuje i otrzymuje przedsiębiorca (podatnik), serwisant i pracownik podlegający naczelnikowi urzędu skarbowego. Raport rozliczeniowy stanowi załącznik do protokołu.

Dokumenty

Termin

W terminie jednego miesiąca od daty wpływu do urzędu kompletnego wniosku o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej i umożliwienia dokonania odczytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Warto wiedzieć

 • Przedsiębiorca (podatnik), który dokonał wymiany pamięci fiskalnej powinien dodatkowo:

1)  dokonać fiskalizacji kasy przez serwisanta kasy;

2) złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Książka kasy nie podlega w tym przypadku wymianie.

 • Przedsiębiorca (podatnik), który utracił kasę w wyniku kradzieży, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego na piśmie oraz dołącza potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania. Wzór pisma o zgłoszeniu kradzieży kasy rejestrującej nie został określony. Wskazane jest aby zgłoszenie to zawierało: nazwę, adres, NIP przedsiębiorcy (podatnika), dane kasy rejestrującej (w szczególności nr ewidencyjny), krótki opis zdarzenia (datę i miejsce zdarzenia).

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.