Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania pojazdem – przewóz osób (IZDP)

Złożenie informacji (aktualizacja danych) o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania pojazdem celem aktualizacji danych - przewóz osób.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego na swojej stronie internetowej udostępnia wzory dokumentów:

1. Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania (druk IZDP).

2. Wykaz pojazdów - autobus (druk WPA)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie nie później niż w terminie 28 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie informacji wraz z załącznikiem

Wnioskodawca (przedsiębiorca) składa wniosek wraz z załącznikiem do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

Wniosek można złożyć na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej biura. W tym drugim przypadku załączniki do wniosku (dokument WPA) - składa się również w postaci elektronicznej.

Dokumenty

Informację o wymianie taboru możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór informacji.

Termin

Niezwłocznie nie później niż w terminie 28 dni od dnia zaistnienia zmian.

2. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi.

Dokonuje sprawdzenia, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

3. Dokonanie zmiany danych dotyczących taboru zgodnie ze złożoną informacją przedsiębiorcy

Główny Inspektor Transportu Drogowego zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy dokonuje zmiany danych dotyczących taboru w dokumentach.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują czasu realizacji usługi.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania zmian w dokumentach, może zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jej rozpatrzenie odbywa się w trybie przewidzianym w art. 127 – 140 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.