Zgłoś powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)

Jeśli jesteś administratorem danych osobowych (ADO) i powołałeś administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), masz obowiązek zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) powołanie ABI. Masz na to 30 dni od dnia jego powołania. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto jest administratorem danych osobowych (ADO)

ADO są niżej wymienione podmioty, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych:

 • organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne;
 • podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne, osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, które:
  • mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim i 
  • przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI)

Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba fizyczna, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo,
 • podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.

Do zadań ABI należy:

 • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a także przestrzegania zasad określonych w dokumentacji,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych z wyjątkiem zbiorów zwolnionych z obowiązku rejestracji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia powołania ABI.

Gdzie załatwisz sprawę

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zgłoś powołanie ABI

Jako ADO zgłoś powołanie administratora bezpieczeństwa informacji w twojej firmie, urzędzie lub organizacji do GIODO.

Dokumenty

Termin

W terminie 30 dni od dnia powołania ABI.

2. GIODO zweryfikuje twoje zgłoszenie

GIODO sprawdzi, czy w zgłoszeniu podałeś wszystkie niezbędne dane konieczne do zarejestrowania ABI.

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych oświadczeń) to GIODO wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

W przypadku ponownego zgłoszenia powołania ABI, wykreślonego uprzednio z urzędu przez GIODO z rejestru ABI, GIODO przed rejestracją bada, czy nadal nie zachodzą przyczyny wykreślenia z rejestru. W razie konieczności ADO wzywany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień.

3. GIODO wpisuje ABI do rejestru

GIODO wpisuje ABI do ogólnokrajowego, jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Rejestr ABI dostępny jest na stronie GIODO.

Dokonanie wpisu nie wymaga wcześniejszego wydania decyzji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje ponowne zgłoszenie powołania ABI wykreślonego uprzednio z urzędu przez GIODO. Wówczas GIODO wydaje decyzję o:

 • wpisaniu administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru ABI, gdy nie zachodzą przyczyny wykreślenia z rejestru

lub

 • odmowie wpisania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru ABI, jeżeli przyczyny jego wykreślenia z rejestru, nie zostały usunięte.

Dokumenty

Decyzja wydawana jest tylko w przypadku osób uprzednio wykreślonych z urzędu z rejestru ABI.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Ile będziesz czekać

Urząd od razu zajmie się twoją sprawą.

Jak możesz się odwołać

W przypadku, gdy ponownie zgłosiłeś do rejestracji ABI, wykreślonego uprzednio z urzędu przez GIODO z rejestru ABI i otrzymałeś decyzję, z której nie jesteś zadowolony, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez GIODO. Wniosek złóż w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłata za skargę wynosi 200 zł. Masz prawo ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.

Warto wiedzieć

Zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie ABI

GIODO na żądanie ADO lub ABI wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu ABI. Za zaświadczenie musisz zapłacić opłatę skarbową 17 zł.

Zmiana danych

ADO jest obowiązany zgłosić GIODO zmianę informacji objętych zgłoszeniem powołania ABI, w terminie 14 dni od dnia zmiany. Aktualizacji danych dokonuje się na formularzu zgłoszenia powołania ABI.

Odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji

Administrator danych, który zgłosił powołanie ABI, musi zgłosić GIODO jego odwołanie w terminie 30 dni od dnia odwołania.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.