Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez administratora danych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji usługi:

Administrator danych, który odwołał administratora bezpieczeństwa informacji, zgłoszonego do rejestracji zgodnie z art. 46b ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorami danych są niżej wymienione podmioty, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych:

  1. organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne,
  2. podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne, osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Administrator danych zobowiązany jest zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego odwołania.

Gdzie załatwisz sprawę

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Administrator danych dokonuje zgłoszenia odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.

Dokumenty

Termin

Administrator danych zobowiązany jest zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego odwołania.

2. Weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszenia pod kątem spełniania wymogów wynikających z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46b ust. 3 i art. 46f ustawy o ochronie danych osobowych w związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

3. Usunięcie braków formalnych w zgłoszeniu

Administrator danych, zgodnie z wezwaniem, dokonuje usunięcia braków formalnych zgłoszenia. Odpowiednie dokumenty lub informacje przesyła lub przekazuje do organu właściwego.

Termin

7 dni

4. Pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania

Jeżeli administrator danych nie usunie braków formalnych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. Organ właściwy informuje pisemnie administratora danych o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.

5. Wykreślenie administratora bezpieczeństwa informacji z ogólnokrajowego, jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji

W przypadku, gdy zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji nie zawiera braków formalnych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykreśla administratora bezpieczeństwa informacji z ogólnokrajowego, jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji.

Termin

Według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz KPA.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Ile będziesz czekać

Według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz KPA.

Warto wiedzieć

Aktualny wykaz administratorów bezpieczeństwa informacji, których powołanie zostało zgłoszone do rejestracji przez GIODO dostępny jest na stronie GIODO .

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.