Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, będącego potwierdzeniem posiadania wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 4 ust. 20  ustawy o transporcie drogowym:

Certyfikat kompetencji zawodowych jest to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do: Instytutu Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.

Należy to uczynić 14 dni przez zaproponowaną we wniosku datą egzaminu. Plan egzaminów znajduje się na stronie ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z tabeli terminów egzaminów dostępnej na stronie ITS. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy wnioskodawca jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

Wzór wniosku, wymagania dotyczące niezbędnych załączników oraz szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym opublikowane są na stronie internetowej ITS:

We wniosku należy zaznaczyć, czy wnioskodawca ubiega się o wydanie certyfikatu dotyczącego kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób albo rzeczy. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się równolegle o oba certyfikaty to powinien on złożyć dwa oddzielne wnioski. 

Zwolnienia z egzaminu (zgodnie z art. 38a ustawy o transporcie drogowym):

Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego.

Natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, w zakresie dziedzin objętych programem studiów.

W obu przypadkach wnioskodawca składa wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, wraz z niezbędnymi załącznikami.

W Zarządzeniu Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym załączniki nr 1 zawiera wzór wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, a załącznik nr 2 wzór deklaracji o zakresie zagadnień objętych programem studiów.

Osoby ubiegające się o zwolnienie z części egzaminu pisemnego, w zakresie dziedzin objętych programem studiów zostaną poinformowane o tej części egzaminu, z której zostaną zwolnione. Nie są one jednak zwolnione z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie jest jednostką wyznaczoną przez Polskę jako państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, przy której działają komisje egzaminacyjne, upoważnioną do wydawania certyfikatów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni przez zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Instytut Transportu Samochodowego
Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Wnioskodawca (kandydat) składa wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wraz z załącznikami do Instytutu Transportu Samochodowego, który jest jednostką przy której działają komisje egzaminacyjne, wskazując zakres kompetencji zawodowych o które się ubiega oraz proponowaną datę i miejsce egzaminu.

Dokumenty

Dokument z informacją o odbytym programie kształcenia powinien potwierdzać program studiów zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia, przepisami prawa.

Wnioskodawca załącza:

 • dyplom studiów wyższych ukończonych przez Kandydata, wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia, przepisami prawa

lub

 • świadectwo studiów podyplomowych ukończonych przez Kandydata;

lub

 • kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów.

Termin

14 dni przez zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

2. Weryfikacja formalna wniosku i załączników

Jednostka certyfikująca (Instytut Transportu Samochodowego) dokonuje weryfikacji formalnej czy wniosek spełnia wymagania ustalone w przepisach prawa oraz czy wniesione zostały wymagane opłaty.

W przypadku złożenia niekompletnego lub niewłaściwie wypełnionego wniosku wnioskodawca (kandydat) zostanie wezwany do usunięcia braków lub wniosek, w terminie 7 dni od jego złożenia, zostanie zwrócony w celu uzupełnienia.

Jeżeli wniosek jest kompletny to wnioskodawca (kandydat) zostaje pisemnie poinformowany o miejscu, terminie i zakresie egzaminu (oraz o uzyskanych zwolnieniach z części egzaminu pisemnego dla osób ubiegających się o to).

3. Usunięcie braków formalnych we wniosku lub załącznikach

Wnioskodawca (kandydat) zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych wniosku. Odpowiednie dokumenty lub informacje przesyła lub przekazuje do organu certyfikującego.

Termin

7 dni

4. Ponowna weryfikacja formalna wniosku oraz załączników

Jednostka certyfikująca (Instytut Transportu Samochodowego) dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku oraz załącznikach.

Jeżeli wniosek jest kompletny to wnioskodawca (kandydat) zostaje pisemnie poinformowany o miejscu, terminie i zakresie egzaminu.

W przypadku nieusunięcia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

5. Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminującego.

Zwolnienie z części egzaminu, która objęta była programem studiów nie dotyczy pisemnego zadania egzaminacyjnego.

Kandydat nie udziela odpowiedzi na pytania zawarte w modułach, z których uzyskał zwolnienie. Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Za każdą poprawną odpowiedź w teście kandydat otrzymuje 1 punkt (razem 64). Natomiast zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od poziomu odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocenę ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna ilość punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty (4 pytania x 4 ocena x 4 waga = 64). Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów. Kandydat na rozwiązanie testu i zadania egzaminacyjnego ma po 120 minut (pomiędzy dwoma częściami egzaminu przysługuje przerwa, nie krótsza niż 15 minut). Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku Kandydat ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu po wniesieniu ponownej opłaty za egzamin (bez potrzeby ponownego wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu).

Dokumenty

Termin

Egzaminy przeprowadza się w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu. Listę miejsc, w których jest przeprowadzany egzamin wraz z planowanymi terminami egzaminów, Instytut podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.its.waw.pl.

6. Wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób

Jeśli egzamin zakończy się pozytywnym wynikiem, Instytut Transportu Samochodowego wydaje wnioskodawcy certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób. Wnioskodawca, który ubiegał się o całkowite zwolnienie z egzaminu, otrzyma certyfikat po pozytywnej weryfikacji swojego wniosku, w terminie nie przekraczającym 28 dni od daty wpływu wniosku do Instytutu.

Instytut prowadzi własny rejestr wydanych przez siebie certyfikatów w formie dokumentacji elektronicznej.

Dokumenty

Termin

Zgodnie z regulaminem zawartym w Zarządzeniu Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym czas realizacji procedury wynosi 28 dni od daty egzaminu. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu, załatwienie sprawy trwa nie dłużej niż 28 dni od daty zarejestrowania wniosku.

Ile zapłacisz

 • Opłata za egzamin: 500,00 zł
 • Opłata za wydanie certyfikatu: 300,00 zł

Do wniosku o wydanie certyfikatu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz opłaty za wydanie certyfikatu – 800,00 zł.

W przypadku wnioskowania o zwolnienie z części egzaminu w zakresie objętym programem studiów, kwotę opłaty za egzamin (500,00 zł) należy pomniejszyć o 50,00 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony).

Osoby ubiegające się o zwolnienie z egzaminu wnoszą opłatę tylko za wydanie certyfikatu – 300,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek wskazany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Ile będziesz czekać

Zgodnie z regulaminem zawartym w Zarządzeniu Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym czas realizacji procedury wynosi 28 dni od daty egzaminu. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu, załatwienie sprawy trwa nie dłużej niż 28 dni od daty zarejestrowania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Skargi i reklamacje należy składać do Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego zgodnie z § 36, § 37, § 38 Zarządzenia Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Warto wiedzieć

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

 • podanie o egzamin poprawkowy;
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500,00 zł).

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.