Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy albo osób? Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Jak uzyskać certyfikat dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Kto potrzebuje certyfikatu kompetencji zawodowych

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy

Egzaminy odbywają się w wybranych miastach w Polsce (m. in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu), a przeprowadzają je komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Sprawdź najbliższy termin egzaminu. Instytut pisemnie zawiadomi cię o terminie, miejscu i zakresie egzaminu.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego.

Natomiast, jeśli ukończyłeś studia, których program obejmuje część zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z tych zagadnień, które miałeś na studiach.

W obu przypadkach musisz udokumentować posiadane wykształcenie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Instytut Transportu Samochodowego
Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złoż wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

We wniosku podaj zakres kompetencji zawodowych, o które się ubiegasz (transport drogowy osób albo rzeczy) oraz proponowaną datę i miejsce egzaminu.

Jeśli ubiegasz się równolegle o oba certyfikaty to musisz złożyć dwa oddzielne wnioski.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów lub
 • świadectwo ukończonych studiów podyplomowych.

Możesz dołączyć kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów.

Termin

14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

2. Instytut Transportu Samochodowego zweryfikuje twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest kompletny zostaniesz pisemnie poinformowany o:

 • miejscu,
 • terminie,
 • zakresie egzaminu

oraz

 • uzyskanych zwolnieniach z części egzaminu pisemnego jeśli o takie zwolnienia się ubiegałeś.

Gdy złożysz niekompletny lub niewłaściwie wypełniony wniosek, ITS wezwie cię do usunięcia braków lub zwróci ci wniosek w ciągu 7 dni w celu uzupełnienia.

3. Przystąp do egzaminu

Przebieg egzaminu

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminacyjnego.

Uwaga! Nawet jeśli jesteś częściowo zwolniony z egzaminu, to i tak musisz rozwiązać pisemne zadanie egzaminacyjne. Nie musisz natomiast odpowiadać na pytania zawarte w modułach, z których uzyskałeś zwolnienie.

Na rozwiązanie testu i zadania egzaminacyjnego masz w sumie 240 minut (po 120 minut na każdą z części). Pomiędzy każdą z części egzaminu przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

Szczegółowy regulamin przeprowadzania egzaminu znajdziesz na stronie ITS.

Test i zadanie egzaminacyjne

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Za udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie otrzymasz 1 punkt (razem 64).

Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania, obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od jakości odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna liczba punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty (4 pytania x 4 punkty z oceny x 4 waga = 64).

Zobacz przykładowe testy i zadania.

Warunki zaliczenia

Aby zaliczyć test oraz zadanie egzaminacyjne musisz uzyskać co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Egzamin zdasz jeśli z dwóch części egzaminu uzyskasz co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Dokumenty

Termin

Sprawdź gdzie i kiedy odbędzie się najbliższy egzamin.

4. Instytut Transportu Samochodowego wyda ci certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób

Jeśli zdasz egzamin, ITS wyśle do ciebie certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób w ciągu 28 dni od daty egzaminu.

Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to otrzymasz certyfikat po pozytywnej weryfikacji twojego wniosku, najpóźniej w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do ITS.

 

Dokumenty

Ile zapłacisz

Zapłać na rachunek wskazany przez Instytut Transportu Samochodowego:

 • 500 zł - za egzamin;
 • 300 zł - za wydanie certyfikatu.

Łącznie musisz zapłacić 800 zł.

Opłaty w przypadku zwolnienia z egzaminu

Jeśli składasz wniosek o:

 • częściowe zwolnienie z egzaminu (w zakresie objętym programem studiów) – zapłać opłatę za egzamin (500 zł) pomniejszoną o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego jesteś zwolniony;
 • całkowite zwolnienie z egzaminu – zapłać tylko za wydanie certyfikatu – 300 zł.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Ile będziesz czekać

Certyfikat uzyskasz w ciągu 28 dni od daty egzaminu, a jeśli jesteś zwolniony z egzaminu to nie później niż w ciągu 28 dni od daty zarejestrowania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Skargi i reklamacje możesz składać do Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego:

 • skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia egzaminu;
 • reklamacje dotyczące wyniku egzaminu – nie później niż w terminie 90 dni od dnia egzaminu.

Dyrektor ITS rozpatruje wszelkie skargi i reklamacje w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.

Warto wiedzieć

Co jeśli nie zdałeś egzaminu
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego złóż do Instytutu Transportu Samochodowego:

Nie musisz ponownie płacić za wydanie certyfikatu.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.