Zarejestruj się jako podatnik VAT

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Przekroczyłeś limit wartości sprzedaży 200 tys. zł i musisz zarejestrować się jako vatowiec? Twoi kontrahenci oczekują, że wystawisz im fakturę VAT? A może chcesz odzyskiwać zapłacony VAT od zakupionych towarów i usług? Sprawdź kiedy musisz, a kiedy możesz zarejestrować się jako podatnik VAT. Poniżej dowiesz się również jak się zarejestrować.

Jak załatwić sprawę

Pobierz i zainstaluj najnowszą wtyczkę (plug-in). Uwaga! Aby wysłać zgłoszenie VAT-R elektronicznie musisz mieć podpis kwalifikowany.

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.


Kiedy musisz zarejestrować się jako vatowiec

1. Jeśli wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę  200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju). Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit ten oblicz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

Uwaga! Niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, masz prawo do zwolnienia z obowiązku rejestracji, jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Natomiast, limit sprzedaży 200 tys. zł (a w przypadku osób rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit ustalony proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą) daje prawo do tzw. zwolnienia podmiotowego.

2. Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, gdy:

 • dostarczasz:

a) towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług,

b) towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) tereny budowlane,

e) nowe środki transportu;

 • świadczysz usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

 • nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Kiedy możesz (a nie musisz) zarejestrować się jako vatowiec

 1. Gdy rozpoczynasz działalność w bieżącym roku podatkowym i wiesz, że nie przekroczysz limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł netto, obliczanego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą.
 2. W ubiegłym roku wykazałeś przychody ze sprzedaży nie przekraczające limitu 200 tys. zł netto.
 3. Wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (stanowią katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT).
 4. Jeśli nie masz w Polsce siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu i wykonujesz na terytorium Polski wyłącznie czynności takie jak np. usługi transportowe, lub usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami. Więcej na ten temat dowiesz się z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (np. VAT-7 albo VAT-7K). Czyli nie rozliczasz w urzędzie skarbowym podatku należnego z tytułu sprzedaży oraz nie masz prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT;
 • przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, tj. po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego);
 • przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci, jako rolnikowi ryczałtowemu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Skarbowe
 1. Jeśli prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie), to złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby twojego podmiotu.
 2. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.
 3. Jeśli nie masz w Polsce siedziby, ale masz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.
 4. Jeśli nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to złóż zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R

Na formularzu VAT-R wybierz jeden z dwóch wariantów:

 • rejestracja jako podatnik czynny;
 • rejestracja jako podatnik zwolniony – możesz, ale nie musisz składać formularza VAT-R.

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie poprzez e-Deklaracje (jeśli masz podpis kwalifikowany). Uwaga! Zgłoszenia VAT-R nie wyślesz za pomocą platformy ePUAP, ani nie podpiszesz profilem zaufanym.

Dokumenty

Podmioty zagraniczne, oprócz zgłoszenia rejestracyjnego, mogą być poproszone przez urząd skarbowy o przedstawienie następujących dokumentów:

1. Umowa spółki (akt założycielski/akt notarialny/statut),

2. Aktualny odpis z Rejestru Handlowego (w kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia wraz z kopią wersji obcojęzycznej,

3. Aktualne potwierdzenie rejestracji do VAT (z kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia wraz z kopią wersji obcojęzycznej,

4. Umowa z bankiem potwierdzająca otwarcie rachunku bankowego w Polsce, ewentualnie oświadczenie o niewystępowaniu o zwrot podatku VAT,

5. Dokładny opis działalności spółki w Polsce (z podaniem kodu PKD 2007) wraz z oświadczeniem, czy spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski, czy posiada zaplecze osobowe, techniczne i biurowe, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej,

6. W przypadku spółek spoza Unii Europejskiej – akt notarialny lub umowa między przedstawicielem podatkowym a spółką.

W przypadku podmiotu, który nie posiada numeru NIP konieczne jest również złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2.

Termin

Zgłoszenie złóż:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT;
 • przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, tj. po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego);
 • przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci, jako rolnikowi ryczałtowemu.

2. Urząd zarejestruje cię jako podatnika VAT

Urząd skarbowy zweryfikuje zgłoszenie i zarejestruje cię jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Jeśli w zgłoszeniu zaznaczyłeś, że chcesz otrzymać potwierdzenie rejestracji i wpłaciłeś pieniądze, to urząd wyda ci potwierdzenie.

Zarejestrowanym podatnikiem VAT staniesz się najwcześniej w dniu złożenia formularza VAT-R.

Nie zostaniesz zarejestrowany, jeśli:

1) podasz w zgłoszeniu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą lub

2) twoja firma nie istnieje, lub

3) nie można się z tobą skontaktować, ani z twoim pełnomocnikiem, lub

4) ty lub twój pełnomocnik nie stawicie się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak w zgłoszeniu zaznaczysz, że potrzebujesz potwierdzenia rejestracji, to zapłacisz 170 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie której mieści się właściwy dla ciebie urząd skarbowy.

Co przygotować na start

 1. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

 • Załóż ewidencję VAT

Obowiązkiem podatnika VAT jest założenie ewidencji zakupów i sprzedaży. Przedsiębiorcy objęci VAT-em co miesiąc albo raz na kwartał składają do urzędu skarbowego deklaracje (np. VAT-7 albo VAT-7K) określające, na podstawie ewidencji VAT, wysokość podatku, który należy odprowadzić na rachunek urzędu do 25. dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli masz prawo do rozliczenia podatku co kwartał, deklarację kwartalną złóż do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 • Zgłaszaj zmiany danych

Podatnicy są zobowiązani do zgłaszania zmiany danych w ciągu 7 dni od momentu, kiedy nastąpiła określona zmiana (np. zmiana sposobu rozliczania się: z miesięcznego na kwartalny). Zgłoszenia zmiany danych należy dokonać na druku VAT-R (z zaznaczeniem, że zgłoszenie jest składane w celu aktualizacji danych). Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zmiana adresu, zmiana nazwiska), gdyż zmiany tej dokonuje się na formularzu NIP-2. Zmianę adresu należy zgłaszać również na druku VAT-R, jedynie w sytuacji, gdy zmiana ta powoduje zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

 • Powiadom o transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Przedsiębiorca, który planuje w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie stanowi część C.3. formularza VAT-R.

 • Kiedy można wrócić do zwolnienia z VAT

Jeśli utraciłeś prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT lub zrezygnowałeś z niego, możesz ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania jako podatnik VAT (tj. licząc od końca roku, w którym nastąpiła utrata lub rezygnacja z prawa). Powrót do zwolnienia wymaga spełnienia łącznie dwóch kryteriów:

- prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu z VAT,

- nieprzekroczenia limitu wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym.

Wrócić do zwolnienia możesz od dowolnego okresu rozliczeniowego, w którym uzyskasz prawo do zwolnienia. W tym celu ponownie złóż formularz VAT-R w urzędzie skarbowym (zaznacz pole C.1.30).

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.