Lokalizacja
Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2012-09-13 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-24 13:32
Opis w trakcie aktualizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie procedury
Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Dla danej procedury nie znaleziono usług elektronicznych.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców skupiających produkty rybne.
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (?)
Uczestnicy procedury
 • Przedsiębiorca
 • Minister - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Przedsiębiorca spełniający wymagania weterynaryjne i jednocześnie posiadający nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Rezultat procedury

Uzyskany wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku

Przedsiębiorca składa pisemny wniosek wraz z załącznikami, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek o wpis do rejestru skupujących zawiera:

  1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

  2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

  3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  zwiń sekcję
 2. Decyzja o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Oryginał albo kopia ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (potwierdzony za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę).

  zwiń sekcję
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 4. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 5. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG
Opłaty
Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej: Część II. pkt 21.
Kwota:
17,00 PLN
Termin
1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności polegającej na skupowaniu wprowadzonych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich
Uczestnicy
 • Przedsiębiorca
Krok 2. Weryfikacja zgłoszenia (wniosku)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza czy wniosek jest wypełniony prawidłowo oraz czy dostarczone zostały wymagane załączniki oraz czy została wniesiona opłata skarbowa.

Jeśli wniosek wpis do rejestru skupujących nie spełnia wymagań wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa w formie pisemnej przedsiębiorcę do usunięcia braków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznacza na usunięcie braków termin nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przedsiębiorca nie usunął wszystkich braków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie wzywa do usunięcia braków i ponownie wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawia przedsiębiorcy dokonania wpisu do rejestru gdy:

- przedsiębiorca ubiega się o ponowny wpis przed upływem roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z wpisu z przyczyn innych niż zaprzestanie wykonywania działalności.

Uczestnicy
 • Minister - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krok 3. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia

W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany i przedsiębiorca spełnia stawiane wymagania wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących i wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Minister - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

W przypadku odmowy dokonania wpisu przedsiębiorca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.