Złożenie sprawozdania w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami

W zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami przedsiębiorcy mają wiele obowiązków sprawozdawczych, które muszą wypełnić w różnych terminach. Dla większości sprawozdań podstawowym terminem dla ich złożenia za poprzedni rok kalendarzowy jest 15 marca. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lista przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami jest długa. Sprawdź w wykazie czy należysz do grupy przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań.

Przykładowe przedsiębiorstwa, które muszą składać sprawozdania to: hurtownie i producenci sprzętu AGD/RTV, hurtownie motoryzacyjne (sprzedające np. opony, oleje smarowe, akumulatory, itp.), hurtownie owoców i warzyw, dealerzy samochodowi, huty szkła, producenci opakowań z papieru i tektury, producenci opakowań z metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna, sklepy i hurtownie wielobranżowe, fabryki mebli i wiele, wiele innych.

Przykłady firm i działalności w których powstają odpady wraz kodami PKD znajdziesz tutaj.

Pomocne informacje na temat: wzorów sprawozdań, terminów ich składania, urzędów przyjmujących sprawozdania oraz przedsiębiorców zobowiązanych do składania sprawozdań wraz z przykładowymi kodami PKD znajdziesz w tabeli.

Uwaga
Sprawozdania za rok 2017 złóż zgodnie z dotychczasowymi wzorami obowiązującymi w 2017 r.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Terminy złożenia poszczególnych sprawozdań różnią się w zależności od prowadzonej działalności. Sprawdź w tabeli jaki termin obowiązuje dla określonego sprawozdania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy marszałkowskie
  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami

W sprawozdaniu wypełnij tylko te działy, które ciebie dotyczą.

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie i sprawdzi czy zostało ono złożone w ustawowym terminie oraz czy zawiera niezbędne dane identyfikujące twoją firmę.

Urząd zweryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniu za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli w wyniku weryfikacji twojego sprawozdania urząd uzna, że przekazane przez ciebie informacje są nieprawdziwe, otrzymasz wezwanie do korekty sprawozdania. Urząd wyznaczy ci termin na przekazanie korekty.

Dokumenty

Termin

Terminy złożenia poszczególnych sprawozdań różnią się w zależności od prowadzonej działalności. Sprawdź w tabeli jaki termin obowiązuje dla określonego sprawozdania.

2. Popraw sprawozdanie

Jeśli otrzymasz z urzędu wezwanie do korekty sprawozdania złóż ją w wyznaczonym przez urząd terminie.

Pamiętaj, że jeśli nie dotrzymasz tego terminu na złożenie korekty urząd uzna, że nie wykonałeś obowiązku ustawowego złożenia sprawozdania o opakowaniach za dany rok. W takim przypadku, marszałek województwa zawiadomi właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który nałoży na ciebie karę grzywny.

Jeśli otrzymałeś decyzję od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nałożeniu grzywny zapłać ją we wskazanym terminie na rachunek bankowy wskazany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Pamiętaj, że zaległe sprawozdanie musisz jak najszybciej złożyć do marszałka województwa, gdyż w przeciwnym wypadku, grzywna może być nałożona na ciebie wielokrotnie.

Termin

Zgodnie z terminem określonym w wezwaniu (nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie. Nie otrzymasz z tego powodu żadnego dokumentu. Możesz jednak być wezwany do złożenia korekty sprawozdania.

Warto wiedzieć

Czy mogę zlecić komuś składanie sprawozdań

Tak:

  • z zakresu wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowania zużytym sprzętem obowiązek przekazywania sprawozdań możesz zlecić organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile zawarłeś z nią odpowiednią umowę;
  • z zakresu wprowadzania baterii i akumulatorów oraz gospodarowania odpadami z nich powstającymi obowiązek przekazywania sprawozdań możesz zlecić podmiotowi pośredniczącemu, o ile zawarłeś z nim odpowiednią umowę;
  • z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek przekazywania sprawozdań możesz zlecić organizacji odzysku opakowań. Jest to firma (spółka akcyjna), z którą zawierasz odpowiednią umowę.

Jeśli zleciłeś organizacji odzysku opakowań sporządzenie rocznego sprawozdania jesteś obowiązany przekazać jej wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.

Jeśli nie przekazałeś organizacji odzysku opakowań informacji o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach, to musisz złożyć dodatkowo samodzielnie marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach.

Co zrobić z dokumentami

Przechowuj przez 5 lat dokumenty, na podstawie których sporządziłeś sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawa prawna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.