Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Uzyskanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Marszałkowskie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z załącznikami do urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Dokumenty

 • Umowa spółki cywilnej wymagana jest, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

lub

- decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu

lub

- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych

lub

- zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań rozłożonych na raty lub o odroczonym terminie płatności.

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

lub

- zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane.

 • Zamiast zaświadczenia urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może przedłożyć opinię dotyczącą możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów.

3. Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Marszałek województwa w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas marszałek województwa udziela zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony – nie dłuższy niż 2 lata.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

 • 4.000 zł - dotyczy przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
 • 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł - dotyczy przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł.

Opłata jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.

Co przygotować na start

 • Umowa spółki cywilnej wymagana jest, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

lub

- decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu

lub

- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych

lub

- zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań rozłożonych na raty lub o odroczonym terminie płatności.

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

lub

- zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane.

 • Zamiast zaświadczenia urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może przedłożyć opinię dotyczącą możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

 • Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu jest:

1)   przekazywanie właściwemu marszałkowi województwa informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;

2)   sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;

3)   prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów;

4)   zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami;

5)   posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;

6)   niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

7)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu;

8)   zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

9)   przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.

 

 • Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, właściwy marszałek województwa cofa w przypadku:

1)   nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2)   wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

3)   popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

4)   przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5)   orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;

6)   zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.

 

 • Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, właściwy marszałek województwa może cofnąć w przypadku:

1)   nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2)   powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.

 

 • Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu wygasa w przypadku:

1)   likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

2)   upływu terminu ważności zezwolenia;

3)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, właściwy marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.