Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj siedzibę.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Data publikacji: 2011-09-15 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-02-03 09:47
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zaakceptowany przez Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Wynik procedury

Otrzymanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa

Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
Warunki
Warunki wejściowe

Przedsiębiorca występuje o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu z pisemnym wnioskiem do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rezultat procedury

Otrzymanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa

Przebieg procedury
Krok 1. Przyjęcie i rejestracja wniosku

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z załącznikami do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% zawartości alkoholu, wydaje się na czas oznaczony – nie dłuższy niż 2 lata.

Dokumenty
 • Umowa spółki cywilnej wymagana jest, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO 1 z wymienionych poniżej dokumentów:

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

lub

- decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu

lub

- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO 1 z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych

lub

- zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań rozłożonych na raty lub o odroczonym terminie płatności.

 

 • Zamiast zaświadczenia urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może przedłożyć opinię dotyczącą możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.
Dostępne pliki
Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymio zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem

Wniosek zawiera:

- oznaczenie przedsiębiorcy,

- siedzibę i adres przedsiębiorcy,

- numer w rejestrze przedsiębiorców,

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

- wnioskowany termin ważności zezwolenia.

(wzór papierowy) Wzór wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymio zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa

Wniosek zawiera:

- oznaczenie przedsiębiorcy,

- siedzibę i adres przedsiębiorcy,

- numer w rejestrze przedsiębiorców,

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

- wnioskowany termin ważności zezwolenia.

(wzór papierowy) Wzór wniosku
Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu

Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Decyzja o zatwierdzeniu zakładu

Decyzja o zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu
Dowód uiszczenia opłaty
Opinia dotycząca możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa
Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań podatkowych rozłożonych na raty
Zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Umowa spółki cywilnej
Opłaty

Opłata w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów.

Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
Krok 3. Wydanie zezwolenia

Urząd udziela odpowiedzi wnioskodawcy w zależności od wyniku weryfikacji wniosku:

 • Wniosek niekompletny - wezwanie do uzupełnienia dokumentów - przedsiębiorca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów - zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.
 • Wniosek poprawny pod względem formalnym i merytorycznym - udzielenie zezwolenia.
 • Wniosek poprawny pod względem formalnym i niepoprawny pod względem merytorycznym - decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia.
Dokumenty
Dostępne pliki
Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.