Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj siedzibę.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Data publikacji: 2011-09-15 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-07-03 13:35
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
Warunki
Warunki wejściowe

Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rezultat procedury

Otrzymanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z załącznikami do urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek zawiera:

  - oznaczenie przedsiębiorcy,

  - siedzibę i adres przedsiębiorcy,

  - numer w rejestrze przedsiębiorców,

  - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

  - wnioskowany termin ważności zezwolenia,

  - oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ostatnim roku kalendarzowym.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek zawiera:

  - oznaczenie przedsiębiorcy,

  - siedzibę i adres przedsiębiorcy,

  - numer w rejestrze przedsiębiorców,

  - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

  - wnioskowany termin ważności zezwolenia,

  - oświadczenie o wartości sprzedaży w ostatnim roku kalendarzowym napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 3. Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu (kliknij by zobaczyć opis dokumentu oraz informację jak go uzyskaćzobacz opis i jak uzyskać)

  Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 4. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu (kliknij by zobaczyć opis dokumentu oraz informację jak go uzyskaćzobacz opis i jak uzyskać)

  Decyzja o zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych
 6. Dowód uiszczenia opłaty
 7. Opinia dotycząca możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu
 8. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 9. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa
 10. Zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań podatkowych rozłożonych na raty
 11. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 12. Zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań wobec ZUS rozłożonych na raty
 13. Zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 14. Umowa spółki cywilnej
Informacje dodatkowe
 • Umowa spółki cywilnej wymagana jest, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

lub

- decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu

lub

- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych

lub

- zaświadczenie o realizowaniu przez wnioskodawcę zobowiązań rozłożonych na raty lub o odroczonym terminie płatności.

 • Wnioskodawca dołącza do wniosku TYLKO jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

lub

- zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane.

 • Zamiast zaświadczenia urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może przedłożyć opinię dotyczącą możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.
Opłaty
 • 4.000 zł - dotyczy przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
 • 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł - dotyczy przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł.

Opłata jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów.

Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
Krok 3. Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Marszałek województwa w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas marszałek województwa udziela zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony – nie dłuższy niż 2 lata.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.