Licencja detektywa na wykonywanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Uzyskanie licencji detektywa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ukończyła 21 lat,

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Okoliczności, o których mowa w pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Wojewódzkie Komendy Policji
  • Komenda Stołeczna Policji

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Komendanta Stołecznego Policji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie licencji detektywa

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za wydanie licencji pobiera się opłatę (krok 4).

Dokumenty

  • Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia.
  • Wnioskodawca składa zamiennie jeden z wymienionych dokumentów:

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa;

- kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia albo dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia.

2. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji sprawdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach, odpowiednio z danymi zawartymi w dowodzie osobistym wnioskodawcy oraz świadectwie lub dyplomie potwierdzającym posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

W przypadku braków formalnych wniosku, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Termin na uzupełnienie braków jest regulowany przez art. 64 § 2 KPA i wynosi 7 dni.

W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub niewyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym – wydawane jest pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 97 KPA, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji może zawiesić postępowanie w przypadku gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie postępowania może mieć miejsce np. w przypadku gdy przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie karne do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądowego.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

3. Wystąpienie o opinię do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, po otrzymaniu wniosku o wydanie licencji, zwraca się do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej osobie.

W przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji od obywatela państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, komendant wojewódzki Policji zwraca się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym państwie o wydanie opinii o osobie ubiegającej się o wydanie licencji.

Dokumenty

Termin

Komendant powiatowy (miejski) Policji wydaje opinię w terminie 10 dni.

4. Wydanie decyzji w sprawie przyznania wnioskodawcy licencji detektywa

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji podejmuje decyzję o wydaniu licencji detektywa. Decyzja ta obowiązuje od dnia jej doręczenia wnioskodawcy (zgodnie z art. 110 KPA).

Osoba, której przyznano licencję, odbiera ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

Licencja wydawana jest na czas nieoznaczony. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o usługach detektywistycznych.

Dokumenty

Termin

Licencja jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

5. Wpis do rejestru detektywów

Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która uzyskała licencję detektywa, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wydaniu licencji detektywa, jej zawieszeniu lub cofnięciu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje wpisu danych osoby do rejestru detektywów oraz udziela informacji zainteresowanym czy dana osoba posiada licencję detektywa oraz czy licencja nie została zawieszona lub cofnięta.

Rejestr detektywów obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer licencji i datę jej wydania, datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o wydaniu licencji od właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Ile zapłacisz

Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wydanie licencji detektywa

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Na podstawie art. 127 KPA:

§ 1.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2.

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

§ 3.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.