Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Chcesz prowadzić aptekę? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zezwolenie.
Są 3 rodzaje aptek:
1) apteki ogólnodostępne – zaopatrujące ludność,
2) apteki szpitalne – zaopatrujące szpitale i inne podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
3) apteki zakładowe – zaopatrujące podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, oraz inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Uwaga! Ta usługa dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Od 25 czerwca 2017 r. aby ubiegać się o zezwolenie musisz być farmaceutą. Aptekę możesz prowadzić jednoosobowo lub w formie spółki – jawnej lub partnerskiej, której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie czynni farmaceuci, a przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie aptek (PKD 47.73.Z).

Nową aptekę możesz otworzyć dopiero wówczas, gdy na jedną aptekę w danej gminie będzie przypadać co najmniej 3 tys. mieszkańców, a odległość twojej apteki od innej będzie wynosić co najmniej 500 metrów w linii prostej.

Kto może kierować apteką

Kierownikiem apteki może być farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

Jakie warunki musi spełniać lokal przeznaczony na aptekę

Podstawowa powierzchnia apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 mkw. Wyjątek stanowią apteki ogólnodostępne zlokalizowane w miejscowościach do 1,5 tys. mieszkańców oraz na terenach wiejskich gdzie dopuszcza się by powierzchnia podstawowa wynosiła 60 mkw. Do powierzchni podstawowej apteki dochodzą pomieszczenia pomocnicze, dlatego lokal przeznaczony na aptekę powinien posiadać około 100 mkw. Ponadto lokal apteczny powinien spełniać ogólne normy sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe oraz BHP odpowiadające wymaganiom określonym dla budynku użyteczności publicznej. Aptekę ogólnodostępną możesz prowadzić w odrębnym budynku, lub w części innego obiektu, pod warunkiem, że będzie ona wydzielona od innych lokali w tym obiekcie i od innej formy działalności. 

Przepisy regulujące warunki, jakie musi spełniać lokal apteki znajdziesz na końcu opisu w sekcji Podstawa prawna.

Uwaga! Nie otrzymasz zezwolenia jeśli:

 • prowadzisz już 4 apteki lub kontrolowane przez ciebie podmioty zarządzają co najmniej 4 aptekami;
 • jesteś wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
 • jesteś członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
 • jesteś w organach spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
 • prowadzisz lub złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
 • pośredniczysz  w obrocie produktami leczniczymi;
 • prowadzisz na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych lub kontrolowane przez ciebie podmioty prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
 • jesteś członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Najważniejsze zmiany (źródło: DGP).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne

Wniosek złóż elektronicznie do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego właściwego ze względu na położenie apteki.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Usługę zrealizujesz w:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki

Dokumenty

 • Załączniki złóż w formie elektronicznej albo papierowej. Dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej przez notariusza lub podmiot wydający dokument.
 • Jeśli o zezwolenie występujesz w imieniu spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi – do wniosku dołącz też numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Jeśli wniosek składa spółka jawna lub partnerska, to oświadczenia:
  • o podmiotach grupy kapitałowej;
  • o kontrolowanych przez wnioskodawcę podmiotach;
  • o liczbie prowadzonych aptek

oraz zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty składają wszyscy wspólnicy lub partnerzy.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

3. Urzędnik sprawdzi lokal, w którym ma być prowadzona apteka

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawdzi „Plan i opis techniczny pomieszczeń” oraz przeprowadzi oględziny lokalu. W przypadku opinii pozytywnej wyda ci postanowienie o przydatności lokalu na aptekę ogólnodostępną.

Jeżeli lokal nie spełnia wymogów, wojewódzki inspektor farmaceutyczny poinformuje cię o tym. Po tym jak dokonasz zmian, urzędnik ponownie oceni lokal.

Dokumenty

4. Dostaniesz zezwolenie na prowadzenie apteki

Jeśli twoja apteka spełnia wszystkie wymogi, to wojewódzki inspektor farmaceutyczny wyda ci zezwolenie. W momencie odbioru zezwolenia przedstaw potwierdzenie wniesienia opłaty na konto wskazane przez urząd.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10000 zł

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W roku 2017 opłata ta wynosi 10 000 zł.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać od decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Odwołanie złóż do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ją wydał.

Warto wiedzieć

W jakim terminie trzeba otworzyć aptekę

Apteka powinna zostać uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia. W przeciwnym razie zezwolenie na prowadzenie apteki może być cofnięte.

Leki na receptę

Zapoznaj się z obowiązkami, jakie ma przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.