Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Uzyskanie przez organizatora zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej od organów właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W celu przeprowadzenia imprezy masowej, organizator, nie później niż na 30 dni (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - nie później niż na 14 dni) przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

 • występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
 • zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 • powiadamia właściwego miejscowo:

           a)  komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

        b)  komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Informacje dodatkowe:

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanego przeprowadzenia imprezy masowej. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Do wniosku organizator dołącza wymienione w ustawie dokumenty, w tym opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, wydane przez właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego.

Uzyskane przez organizatora opinie ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Wymienione opinie oraz instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator może dostarczyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po złożeniu wniosku:

 • niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej;
 • niezwłocznie - wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy skróconym do 14 dni terminie złożenia wniosku.

Dokumenty

 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk jest wymagana w odniesieniu do:

            a) stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

            b) w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka. 

 • Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej - dotyczy imprezy masowej odbywającej się w strefie nadgranicznej.
 • Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - dotyczy imprez na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 • Oświadczenie o wyposażeniu obiektu powinno dotyczyć wyposażenia wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej w kompatybilne z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach, elektronicznego systemu służącego do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, lit. a-c ustawy, to jest informacji umożliwiających identyfikację:

           a) osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie:

               – zakazujące wstępu na imprezę masową,

             – zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

           b) osoby, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,

           c) osoby, wobec której został wydany zakaz klubowy.

Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. W takim przypadku do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Dodatkowo, na wezwanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mogą być wymagane (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych):

1) kopie aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie - dotyczy tylko imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny;

3) pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Termin

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

2. Weryfikacja formalna oraz analiza wniosku i załączników

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy uregulowana została opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza zgodność z wymogami ustawy oraz kompletność złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji. W przypadku wystąpienia braków, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta analizuje treść dostarczonych opinii oraz spełnienie przez organizatora obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z art. 6 oraz art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

3. Wezwanie do dostarczenia dodatkowej dokumentacji

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wójt, burmistrz lub prezydenta miasta może wezwać organizatora imprezy masowej do dostarczenia dodatkowej dokumentacji:

1) kopii aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej - tylko w przypadku imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Zgodnie z wezwaniem, organizator w podanym terminie, dostarcza do organu wymienione w wezwaniu dokumenty dodatkowe.

Niedostarczenie wskazanych w wezwaniu dokumentów skutkuje odmową wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Termin

Do dwóch miesięcy od czasu złożenia wniosku, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

4. Ponowna analiza złożonego wniosku i dokumentów

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po otrzymaniu dodatkowych dokumentów dokonuje ponownej analizy wniosku i całości złożonej dokumentacji sprawdzając jej zgodność z wymogami zawartymi w ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych, a także analizuje dostarczone opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach wydane przez właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego.

Dostarczone przez organizatora imprezy masowej opinie ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Dokumenty

Organizator imprezy masowej dostarcza tylko te dodatkowe dokumenty, które zostały wymienione w wezwaniu.

Organizator imprezy dostarcza dowód zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej - tylko w przypadku imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej, wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego organizator imprezy masowej dostarcza tylko w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Organizator dostarcza opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, wydane przez właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego.

jeśli nie zostały one złożone razem z wnioskiem o wydanie zezwolenia z zachowaniem następujących terminów:

 • niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej;
 • niezwłocznie - wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy skróconym do 14 dni terminie złożenia wniosku.

5. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej, w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Zezwolenie przekazywane jest organizatorowi, a kopie zezwolenia nie później niż w ciągu 3 dni przekazywane są:

 • komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji,
 • komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • wojewodzie.

W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Do dwóch miesięcy od czasu złożenia wniosku, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Załącznik do ustawy, Część III pkt. 44.2).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłatę skarbową należy wnieść na wskazane przez urząd konto bankowe lub wpłacić gotówką w kasie urzędu.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Ile będziesz czekać

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Jak możesz się odwołać

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a., na podstawie której, podmiot, któremu odmówiono wydania zezwolenia może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 29, ust. 6. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Warto wiedzieć

.W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o o wydanie zezwolenia dołącza ważne opinie właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.