Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Data publikacji: 2013-04-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-26 11:05
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Do dwóch miesięcy – zgodnie z art. 35 i art. 36 k.p.a. Obowiązują dodatkowe obostrzenia: 1) Organizator występuje o wydanie zezwolenia nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, 2) Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (?)
 • 9311Z Działalność obiektów sportowych (?)
Uczestnicy procedury
 • Organizator
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

Bez ograniczeń

 

Informacje dodatkowe

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym

Rezultat procedury

Uzyskane zezwolenie lub odmowa udzielenia zezwolenia przeprowadzenia imprezy masowej.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanego przeprowadzenia imprezy masowej. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Do wniosku załącza wymienione w ustawie dokumenty dokumenty, przy czym opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach ważne są przez 6 miesięcy od dnia wydania. Wymienione opinie oraz instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej mogą być dostarczone do wójt, burmistrza lub prezydenta miasta po złożeniu wniosku, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 2. Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej
 3. Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu
 4. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej
 5. Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 6. Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej
 7. Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej
 8. Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej
 9. Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 10. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej
 11. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
 12. Instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 13. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
 14. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 15. Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 16. Opinia powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 17. Opinia powiatowego, rejonowego lub miejskiego komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 18. Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji meczu piłki nożnej
 19. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem
 20. Program i regulamin imprezy masowej
 21. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
 22. Terminarz imprezy masowej
 23. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 24. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe

Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku  imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.

Dodatkowe informacje winny obejmować: 

a) liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej,

b) przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbę, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa winny obejmować: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.

Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

Podobnie jest z Informacją o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk. Jest ona  wymagana w odniesieniu do:

a) dla stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe ;

b) w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka. 

Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej dotyczy imprezy masowej odbywającej się w strefie nadgranicznej:

Zaś impreza na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej wymaga sporządzenia informacji do komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu jest konieczny  jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

Oświadczenie o wyposażeniu powinno dotyczyć wyposażenia wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej obiektu w kompatybilne z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach elektronicznego systemu służącego do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu miejsc oraz weryfikacji informacji o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, lit a-c to jest informacji umożliwiających identyfikację:a) osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie:– zakazujące wstępu na imprezę masową,– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej winna być opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Opinie: państwowego inspektora sanitarnego, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego, rejonowego lub miejskiego (właściwego miejscowo) komendanta policji oraz  instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołącza do wniosku, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Dodatkowo, na wezwanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mogą być wymagane:

1) kopia aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie którym mowa w art. 53 ust. 1 (Tylko w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny);

3) pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Opłaty

Opłatę skarbową należy wnieść na wskazane przez urząd konto bankowe lub wpłacić gotówką w kasie urzędu.

Kwota:
82,00 PLN
Termin

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej

Uczestnicy
 • Organizator
Krok 2. Analiza wniosku i załączników

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy uregulowane zostały kwestie opłaty skarbowej. W przypadku braku dokonania należnej opłaty organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza kompletność złożonej dokumentacji wymienionej w punkcie warunki wejściowe. W przypadku wystąpienia braków, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta analizuje treść dostarczonych opinii oraz spełnienie przez organizatora obowiązków ustawowych wynikających z art. 6 oraz art. 13 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zażądać od organizatora dostarczenia dodatkowej dokumentacji w postaci:

1) kopii aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie którym mowa w art. 53 ust. 1 (Tylko w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny);

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Wydanie zezwolenia

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Zezwolenie przekazuje organizatorowi, a kopie nie później niż w ciągu 3 dni przekazuje:

 • komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji,
 • komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • wojewodzie.
Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Termin

Do dwóch miesięcy od czasu złożenia wniosku, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a. na podstawie, której podmiot, któremu odmówiono wydania zezwolenia może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 29, ust. 6., ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.