Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Data publikacji: 2013-04-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2016-01-27 10:33
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie przez organizatora zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej od organów właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (?)
 • 9311Z Działalność obiektów sportowych (?)
Uczestnicy procedury
 • Organizator
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

W celu przeprowadzenia imprezy masowej, organizator, nie później niż na 30 dni (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - nie później niż na 14 dni) przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

 • występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
 • zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 • powiadamia właściwego miejscowo:

           a)  komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

        b)  komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Informacje dodatkowe:

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanego przeprowadzenia imprezy masowej. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Do wniosku organizator dołącza wymienione w ustawie dokumenty, w tym opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, wydane przez właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego.

Uzyskane przez organizatora opinie ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Wymienione opinie oraz instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator może dostarczyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po złożeniu wniosku:

 • niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej;
 • niezwłocznie - wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy skróconym do 14 dni terminie złożenia wniosku.
Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej [Oryginał]
 2. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać:

  a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

  b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

  c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

  d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

  e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

  zwiń sekcję
 3. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgodnie z art.6 ust. 4  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

  Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

  zwiń sekcję
 4. Terminarz imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku  imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.

  zwiń sekcję
 5. Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Informacja zawiera:

  • liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej,
  • liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące

  zwiń sekcję
 6. Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 7. Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące:

  • liczba osób danej służby,
  • organizacja służby,
  • oznakowanie służby,
  • wyposażenie służby,
  • sposób rozmieszczenia służby.

  zwiń sekcję
 8. Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Dane obejmujące:

  • imię, nazwisko,
  • numer PESEL - o ile został nadany,
  • numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo
  • dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

  zwiń sekcję
 9. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

  zwiń sekcję
 10. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

   Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

   Rozporządzenie określa  w szczególności:

    1)  miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie wojewody (o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

    2)  minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

    3)  sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

  zwiń sekcję
 11. Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 12. Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 13. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 14. Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 15. Opinia powiatowego, rejonowego lub miejskiego komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 16. Opinia powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 17. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 18. Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 19. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 20. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 21. Instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 22. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 23. Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji meczu piłki nożnej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 24. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 25. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe na imprezie masowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
Informacje dodatkowe
 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk jest wymagana w odniesieniu do:

            a) stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

            b) w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka. 

 • Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej - dotyczy imprezy masowej odbywającej się w strefie nadgranicznej.
 • Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - dotyczy imprez na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 • Oświadczenie o wyposażeniu obiektu powinno dotyczyć wyposażenia wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej w kompatybilne z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach, elektronicznego systemu służącego do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, lit. a-c ustawy, to jest informacji umożliwiających identyfikację:

           a) osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie:

               – zakazujące wstępu na imprezę masową,

             – zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

           b) osoby, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,

           c) osoby, wobec której został wydany zakaz klubowy.

Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. W takim przypadku do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Dodatkowo, na wezwanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mogą być wymagane (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych):

1) kopie aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie - dotyczy tylko imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny;

3) pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Załącznik do ustawy, Część III pkt. 44.2).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłatę skarbową należy wnieść na wskazane przez urząd konto bankowe lub wpłacić gotówką w kasie urzędu.

Kwota:
82,00 PLN
Termin

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Uczestnicy
 • Organizator
Krok 2. Weryfikacja formalna oraz analiza wniosku i załączników

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy uregulowana została opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza zgodność z wymogami ustawy oraz kompletność złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji. W przypadku wystąpienia braków, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta analizuje treść dostarczonych opinii oraz spełnienie przez organizatora obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z art. 6 oraz art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. (warunkowy) Wezwanie do dostarczenia dodatkowej dokumentacji

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wójt, burmistrz lub prezydenta miasta może wezwać organizatora imprezy masowej do dostarczenia dodatkowej dokumentacji:

1) kopii aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej - tylko w przypadku imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Zgodnie z wezwaniem, organizator w podanym terminie, dostarcza do organu wymienione w wezwaniu dokumenty dodatkowe.

Niedostarczenie wskazanych w wezwaniu dokumentów skutkuje odmową wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Termin

Do dwóch miesięcy od czasu złożenia wniosku, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 4. (warunkowy) Ponowna analiza złożonego wniosku i dokumentów

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po otrzymaniu dodatkowych dokumentów dokonuje ponownej analizy wniosku i całości złożonej dokumentacji sprawdzając jej zgodność z wymogami zawartymi w ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych, a także analizuje dostarczone opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach wydane przez właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego.

Dostarczone przez organizatora imprezy masowej opinie ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Protokół z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu [kopia]
 2. Protokół kontroli okresowych obiektu [kopia]
 3. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego na przeprowadzanie imprezy masowej na terenach będących w zarządzie tej jednostki [Oryginał]
 4. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny [uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wymogi dotyczące umowy ubezpieczenia OC zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

  zwiń sekcję
 5. Opinia powiatowego, rejonowego lub miejskiego komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 6. Opinia powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 7. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 8. Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach [Oryginał, uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
Informacje dodatkowe

Organizator imprezy masowej dostarcza tylko te dodatkowe dokumenty, które zostały wymienione w wezwaniu.

Organizator imprezy dostarcza dowód zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej - tylko w przypadku imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej, wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego organizator imprezy masowej dostarcza tylko w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Organizator dostarcza opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, wydane przez właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego.

jeśli nie zostały one złożone razem z wnioskiem o wydanie zezwolenia z zachowaniem następujących terminów:

 • niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej;
 • niezwłocznie - wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy skróconym do 14 dni terminie złożenia wniosku.
Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 5. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej, w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Zezwolenie przekazywane jest organizatorowi, a kopie zezwolenia nie później niż w ciągu 3 dni przekazywane są:

 • komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji,
 • komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • wojewodzie.

W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgodnie z art. 29 ust. 2  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

  Zezwolenie zawiera:

  1)    nazwę organizatora;

  2)    określenie rodzaju imprezy masowej;

  3)    nazwę imprezy masowej;

  4)    warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:

  a)  miejsce jej przeprowadzenia,

  b)  czas jej rozpoczęcia i zakończenia,

  c)  maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,

  d)  liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej, ustaloną zgodnie z art. 6 ust. 2,

  e)  informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11.

  Organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka, w przypadku gdy wynika to z:

  1)    informacji o przewidywanych zagrożeniach,

  2)    opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;

  3)    wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami.

  zwiń sekcję
Termin

Do dwóch miesięcy od czasu złożenia wniosku, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a., na podstawie której, podmiot, któremu odmówiono wydania zezwolenia może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 29, ust. 6. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Informacje dodatkowe

.W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o o wydanie zezwolenia dołącza ważne opinie właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.