Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez uzyskania wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo za co grozi grzywna.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Dokumenty

Wnioskodawca dołącza TYLKO jedną z wymienionych poniżej zgód na użytkowanie budynku:

- zgodę właściciela budynku, lub

- zgodę użytkownika budynku, lub

- zgodę zarządcy budynku, lub

- zgodę administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w danym urzędzie gminnym wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Dokumenty

4. Wniesienie opłaty za zezwolenie

Przedsiębiorca wnosi opłatę za udzielenie zezwolenia na rachunek gminy. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

Dokumenty

5. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, została wydana pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy oraz została wniesiona opłata za zezwolenie, wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

I. Opłatę za udzielenie zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed udzieleniem zezwolenia w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższa kwota opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

II. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży za ubiegły rok należy obliczać w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzowym).

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt II wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt I.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Uwaga! Możliwość rozłożenia płatności na raty występuje TYLKO w przypadku gdy zezwolenie nie zaczyna się lub nie kończy się w bieżącym roku. Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

 • kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

 • kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Co przygotować na start

Wnioskodawca dołącza TYLKO jedną z wymienionych poniżej zgód na użytkowanie budynku:

- zgodę właściciela budynku, lub

- zgodę użytkownika budynku, lub

- zgodę zarządcy budynku, lub

- zgodę administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 • Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

 • Sprzedaż alkoholu po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.