Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Witonia
ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorca (Wnioskodawca) składa wniosek w urzędzie miasta/gminy, właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Dokumenty

2. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezydent/wójt/burmistrz dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonych dokumentów.

3. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wnioskodawca może otrzymać jedną z trzech odpowiedzi:

1) Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - w przypadku gdy wniosek jest niekompletny. Przedsiębiorca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni (wg KPA) od daty otrzymania wezwania. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów otrzymuje zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

2) Zezwolenie - w przypadku gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

3) Decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia - w przypadku gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym ale niepoprawny pod względem merytorycznym.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Opłata za jednorazowe zezwolenie, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Zgodnie z powyższym, opłata za:
1) sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 43,75 zł;
2) sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 43,75 zł;
3) sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wynosi 175,00 zł.

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.